Sistema d'anivellament TILE LEVEL QUICK

Sistema d'anivellament TILE LEVEL QUICK

Eines i útils per a la col·locació

MÉS INFORMACIÓ


El sistema d'anivellament TILE LEVEL QUICK de RUBI és ideal per a la col·locació de rajoles ceràmiques de gran format (mida mínim requerida: 30x30 cm.) i gruixos compresos entre els 3 mm. i els 16 mm., mitjançant la tècnica del doble encolat.

La tenalla permet la regulació de la pressió segons el gruix de la rajola ceràmica, permetent que l'usuari realitzi sempre la pressió justa i necessària en cada moment i facilitant, així, l'ús del sistema per a aquells usuaris que no estiguin acostumats.

El TILE LEVEL QUICK evita el moviment de les peces durant l'enduriment de l'adhesiu i millora la planor superficial resultant.

Gràcies al TILE LEVEL QUICK, el col·locador de rajola ceràmica veu com es redueix el temps d'execució i millora la rendibilitat dels seus treballs d'instal·lació de rajola ceràmica.

Gràcies al reduït gruix de la brida, el sistema d'anivellament TILE LEVEL QUICK de RUBI garanteix la junta mínima de col·locació de 1,5 mm.

Gràcies a la base circular i al seu disseny cònic, les campanes TILE LEVEL QUICK de RUBI garanteixen que la pressió realitzada sobre les rajoles ceràmiques es reparteixi de forma homogènia. Assegurant, així, una planor resultant homogènia per tota la superfície. El sistema de pressió vertical que exerceixen les campanes del sistema d'anivellament TILE LEVEL QUICK evita que el col·locador professional hagi d'anar controlant constantment quina de les dues rajoles queda més alta que l'altra.

Les campanes del TILE LEVEL QUICK es fabriquen en POM que, gràcies a la seva alta resistència, permet que aquests elements es puguin reutilitzar diverses vegades.

La tenalla del TILE LEVEL QUICK de RUBI està concebuda per poder ser utilitzada tant en treballs d'instal·lació de rajola ceràmica horitzontals (paviments) com verticals (revestiments). La funció de la tenalla TILE LEVEL QUICK de RUBI és la de donar, a la campana TILE LEVEL QUICK, la pressió necessària per permetre l'anivellament de la rajola ceràmica. Obtenint, així, una planor resultant homogènia.

La tenalla del TILE LEVEL QUICK està dissenyada perquè el col·locador professional, de rajola ceràmica, que hagi de realitzar treballs en grans superfícies pugui gaudir d'un major confort, gràcies al seu disseny ergonòmic amb mànecs bimaterials i en estar fabricades en materials molt lleugers i resistents.

A RUBI ens hem preocupat sempre per la salut del professional. Dins el disseny de les nostres eines sempre està molt present el concepte d'ergonomia, ja que creiem que la seguretat i el fet de minimitzar els riscos de lesió en el treball són fonamentals per a la salut i per a una correcta execució.


Calculadora de Sistemes d'Anivellació

* Càlcul aproximat sense tenir en compte perímetre sense particions intermèdies de la superfície a enrajolar.