logo

Zasady i warunki użytkowania

Własność i przeznaczenie Platformy Internetowej

Strona internetowa <www.rubi.com> (zwana dalej „Witryna” lub „Platforma”) jest platformą informatyczną stanowiącą własność GERMANS BOADA, S.A. (zwana dalej „Firma” lub „GERMANS BOADA”), jest to spółka utworzona zgodnie z prawem hiszpańskim z NIP A-08244915, z siedzibą w Avinguda de les Olimpiades 89-91, 08191, Rubí (Barcelona) oraz wpisana do rejestru handlowego w Barcelonie pod tomem 1808, księga 1224, kartka 127 oraz numer strony B-16888.

Nasza Witryna została zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczać użytkownikom, klientom i konsumentom szczegółowych informacji o naszych produktach i usługach.

Stosunki między Witryną i Użytkownikiem reguluje Ley 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i świadczeniu usług drogą elektroniczną (z hiszp. Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico), kodeks handlowy oraz inne mające zastosowanie przepisy prawa hiszpańskiego.

Akceptacja Zasad i Warunków

Dostęp i korzystanie z naszej Platformy, jak również informacje, usługi i zawartości podlegają ustawodawstwu i normą regulującym mającym tu zastosowanie, jak również postanowieniom określonym w niniejszych Zasadach i Warunkach Użytkowania.

Użytkownik uznaje i potwierdza, że zapoznał się oraz zrozumiał Zasady i Warunki Korzystania z Platformy, których zawartość stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a GERMANS BOADA. Korzystając z dowolnej funkcjonalności naszej Witryny, Użytkownik wyraźnie potwierdza i wyraża zgodę na przestrzeganie Zasad i Warunków Użytkowania, Polityki Prywatności Platformy oraz innych mających zastosowanie polityk korporacyjnych GERMANS BOADA. Użytkownik uznaje i akceptuje fakt, że usługi i zawartość treści oferowanych za pośrednictwem Platformy nie naruszają oraz nie mogą być wykorzystywane do naruszenia norm i/lub mających zastosowanie regulacji prawnych.

GERMANS BOADA zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków Użytkowania Platformy bez wcześniejszego specjalnego powiadomienia Użytkownika. W związku z tym ważne jest, aby Użytkownik regularnie przeglądał Zasady i Warunki Użytkowania.

Operacyjność

Dane osobowe. Odwiedzenie Witryny nie oznacza, że Użytkownik jest zobowiązany do podania jakichkolwiek informacji na swój temat. W przypadku podania jakichkolwiek danych osobowych, zgromadzone dane będą wykorzystane w celu, w sposób i z ograniczeniami oraz z prawami określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r., które w tym wypadku stanowią naszą Politykę Prywatności.

Rejestracja. Wszyscy Użytkownicy, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani, czy nie, zobowiązują się do przeglądania Witryny i używania jej zawartości w dobrej wierze.

Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych z zamiarem realizacji celów dotyczących rozpatrywania wniosków oraz po to, by na bieżąco go informować, w tym drogą elektroniczną, o naszych produktach i usługach.

Wiek. Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni (powyżej 18 lat) oraz ma zdolność do czynności prawnych niezbędną do zawierania umów na produkty oferowane w Witrynie, a także oświadcza, że akceptuję powiązanie z niniejszą umową i deklaruje, że w pełni rozumie i akceptuje niniejsze warunki.

Zasady i Warunki.

Jeżeli Użytkownik nie jest pełnoletni, w takim przypadku, aby móc złożyć zamówienie na produkty za pośrednictwem Witryny, wymagana będzie zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, przez dostarczenie wymaganych dokumentów (e-mail zawierający należycie podpisane pełnomocnictwo, kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, można dokumenty wysłać faksem, o który należy wnioskować do Firmy jeszcze przed złożeniem zamówienia na dany produkt).

Wyłączenie z Odpowiedzialności

Ze względu na nieprzewidywalne sytuacje charakteryzujące środowisko technologiczne oraz Internet, firma GERMANS BOADA zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu lub jakiejkolwiek funkcji oferowanej przez Platformę, zarówno z przyczyn technicznych, jak i ze względów bezpieczeństwa lub konserwacji. Ponadto, GERMANS BOADA zastrzega sobie prawo do wdrażania i wprowadzania zmian i/lub aktualizacji Witryny w dowolnym momencie, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego. W każdym przypadku Użytkownik uznaje i akceptuje fakt, że GERMANS BOADA w pewnych momentach i przez ograniczony, czas może podjąć pewne działania w celu uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Platformy. W związku z tym oraz w wyniku tych działań Użytkownik akceptuje, że GERMANS BOADA nie będzie odpowiedzialna za usunięcie zawartości lub nieudostępnienie niektórych funkcjonalności platformy internetowej.

GERMANS BOADA nie odpowiada ani nie gwarantuje uzyskanie określonych wyników wyszukiwania po skorzystaniu z usług Platformy. W związku z tym firma GERMANS BOADA oraz jej przedstawiciele, dyrektorzy i pracownicy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za żadne incydentalne szkody, przypadkowe, specjalne lub następcze, w tym, ale nie wyłącznie jakąkolwiek utratę zysków, utratę danych lub możliwości biznesowych, błędy w oprogramowaniu, które są lub nie są przewidywalne i wynikają, lub mają bezpośredni, lub pośredni związek z użytkowaniem Platformy.

GERMANS BOADA w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za treści, działania jakiegokolwiek rodzaju, produkty i usługi, do których można uzyskać dostęp poprzez łącza elektroniczne (linki), bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem naszej Platformy, w tym za Witryny marek współpracujących z GERMANS BOADA. Zamieszczone linki lub które mogą zostać zamieszczone na naszej Witrynie, nie stanowią żadnego rodzaju stosunków pomiędzy firmą GERMANS BOADA a osobami fizycznymi lub prawnymi będącymi właścicielami Witryn, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tych linków, nie oznacza to również żadnych sugestii, zaproszeń ani rekomendacji dotyczących tych stron lub ich zawartości.

GERMANS BOADA nie ponosi odpowiedzialności za żadną stratę lub szkodę, którą może ponieść Użytkownik w wyniku nieprawidłowego użytkowania Platformy lub jeśli Użytkownik nie przestrzega Zasad i Warunków Witryny.

Własność Intelektualna

Użytkownik uznaje i akceptuje, że wszystkie prawa, tytuły i interesy związane z Platformą internetową, jej zawartość oraz aplikacje, jeśli takie istnieją, w tym wszelkie zmiany, aktualizacje i nowe wersje oraz wszelkie marki, nazwy handlowe, know how, prawa autorskie, nazwy domen i jakiekolwiek inne prawo do własności przemysłowej lub intelektualnej nieodłącznie związanej z Platformą, stanowią wyłączną własność GERMANS BOADA lub są używane przez GERMANS BOADA na podstawie licencji i za należytą zgodą właścicieli tych praw, tytułów prawnych lub udziałów. W tym sensie Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej ani przemysłowej poprzez zwykłe korzystanie z naszej Witryny lub jakichkolwiek jej funkcji. W związku z tym, takie wykorzystanie, w żadnym przypadku nie będzie traktowane jako zezwolenie lub licencja na wykorzystanie zawartości Platformy do celów innych niż przewidziane w niniejszych Zasadach i Warunkach Użytkowania.

W związku z powyższym, jest zabronione całkowite lub częściowe powielanie, zmienianie, przekształcanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie lub jakakolwiek inna forma wykorzystania strony internetowej, jej zawartości, aplikacji, wzornictwa i prezentacji jej zawartosi, jak również kodu źródłowego i wszystkich elementów składających się na strukturę i wygląd Platformy. Ponadto, Użytkownik uznaje i akceptuje, że zabronione jest dekompilowanie, inżynieria wsteczna lub wykonywanie prac wynikających z oprogramowania wspierającego działanie i dostęp do Witryny i zawartych na niej usług.

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień przewidzianych w niniejszej umowie spowoduje, że firma GERMANS BOADA podejmie odpowiednie kroki prawne przeciwko sprawcy lub sprawcom w celu obrony swoich praw, tytułów i interesów, w tym prawa do roszczeń i dochodzenia odpowiednich odszkodowań.

Polityka Prywatności, Ochrona Danych i Polityka dotycząca plików Cookie

Akceptując niniejsze Zasady i Warunki Użytkowania, Użytkownik uznaje i oświadcza, że zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował naszą Politykę Prywatności oraz Politykę plików Cookie.

Naruszenie

W przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie, świadczenie usługi na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Witryny może zostać zakończone lub zawieszone w dowolnym momencie, jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia.

Takie zawieszenie lub wycofanie w żadnym wypadku nie daje żadnych praw do odszkodowania na rzecz Użytkownika.

Prawo Właściwe i Juryzdykcja

Interpretacja oraz stosowanie zasad i warunków użytkowania Platformy regulowane jest przepisami prawa hiszpańskiego. W celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów, które mogą pojawić się podczas interpretacji i / lub wykonywania Zasad i Warunków Użytkowania przewidzianych w niniejszym dokumencie, strony poddają się jurysdykcji i właściwości Sądów w Barcelonie. Jednakże w przypadku, gdy Hiszpańskie lub Autonomiczne ustawodawstwo dotyczące Ochrony Konsumentów i Użytkowników przewiduje możliwość wyboru przez Użytkownika jurysdykcji odpowiadającej jego miejscu zamieszkania, postąpi się zgodnie z postanowieniami wspomnianych regulacji prawnych.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących usług świadczonych przez naszą Platformę oraz do Zasad i Warunków, które ją regulują, można skontaktować się z nami na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do naszych biur:

  • GERMANS BOADA, S.A.

  • Avinguda de les Olimpiades 89-91, 08191, Rubí (Barcelona)

  • web@rubi.com