logo

Firma GERMANS BOADA, S.A. zajmuje się Projektowaniem, produkcją i komercjalizacją maszyn, narzędzi, urządzeń oraz profesionalnych produktów dla budownictwa.

System zarządzania jakością jest utrzymywany na podstawie wymagania normy ISO 9001:2015, jako narzędzie dające satysfakcję zainteresowanym stronom (klientom, dostawcom, administracji, bankom, udziałowcom).

Jakość oferowanych przez nią produktów i usług ma być wiernym odzwierciedleniem oczekiwań każdego rodzaju klientów, a tym samym zapewnić długoterminowy sukces firmy. Z tego też względu ustanawia się, deklaruje, zakłada i przekazuje całej organizacji oraz zainteresowanym stroną poniższą zasadę:

Korporacyjnym celem GERMANS BOADA, S.A. oraz firm z Grupy w zakresie jakości jest oferowanie wyłącznie produktów, które mogą być wytwarzane przy użyciu technologii i środków dostępnych dla pełnego zadowolenia klienta, bez akceptowania jakichkolwiek warunków, które mogą mieć wpływ na optymalną jakość produktów i/lub usług, w każdym czasie spełniających wymagania klienta, wymogi prawne i regulacyjne, o ile takie istnieją.

Powyższe wymagania muszą być przekazane całej organizacji w udokumentowany sposób, a jednocześnie wymagania jakościowe organizacji muszą być przekazane dostawcom.

Zespół Zarządzający jest odpowiedzialny za definiowanie, wdrażanie i monitorowanie Systemu Zarządzania Jakością, a także za rozpowszechnienie niniejszej Polityki Jakości oraz określanie celów Systemu Zarządzania Jakością, które są ustalane corocznie.

Zarządzanie Jakością jest wspólnym zadaniem wszystkich członków i na wszystkich szczeblach firmy. W tym kontekście każdy pracownik GERMANS BOADA, S. A. oraz firm z Grupy musi być odpowiedzialny za zadania powierzone przez Kierownictwo firmy i musi szanować środowisko pracy. Jednocześnie każda praca jest klientem i dostawcą innych, i właśnie z tą mentalnością należy pracować.

Aby wywiązać się z tych zobowiązań w zakresie zarządzania jakością, każdy pracownik musi otrzymać informacje i przeszkolenie wymagane do wykonywania swojej pracy.

GERMANS BOADA, S. A. oraz firmy z Grupy zamierzają ciągle doskonalić System Zarządzania Jakością i dlatego przyjęli metodę zwaną po hiszpańsku PHVA odnoszącą się do Planowania, Wykonania, Weryfikowania i Działania w celu osiągnięcia ciągłego doskonalenia. Identyfikując tę normę utrzymują Certyfikację SZJ (z hiszp. SGC).

Rubi, 2 maja 2023