logo

Polityka RUBI CLUB

UCZESTNICY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KLUBU RUBI.

Uczestnikami programu lojalnościowego Klubu RUBI mogą być użytkownicy produktów RUBI, profesjonalni glazurnicy i wykonawcy budowlani, pełnoletni, którzy dokonali rejestracji i zakupu zakupów produktów RUBI poprzez stronę www.rubi.com lub mobilną aplikację Klubu RUBI począwszy od 10 marca 2018.

Klub RUBI zastrzega sobie prawo wykreślenia członka z powodów, które uzna za stosowne, w szczególności z powodu złych praktyk czy obraźliwch komentarzy zamieszczanych w jakichkolwiek mediach.

OSOBISTY RACHUNEK PUNKTÓW RUBI CZŁONKA KLUBU

Każdy z członków posiada osobisty i nieprzenośny rachunek punktów przyznawanych za rejestrację produktów jak i za udział w różnorodnych akcjach ogłaszanych przez Klub RUBI.

Rachunek punktów będzie aktywny tak długo jak jego posiadacz pozostaje członkiem Klubu i akceptuje regulamin Klubu RUBI, w szczególności jego postanowienia dotyczace środków komunikacji. Po wypisaniu członka z Klubu automatycznie zamykany jest jego rachunek punktowy, bez prawa dochodzenia roszczeń z tytułu punktów.

PUNKTY KLUBU RUBI

Członkowie mogą sprawdzać saldo swoich punktów przez aplikację Klubu RUBI jak również poprzez stronę www.rubi.com, po uprzednim zalogowaniu.

Członkowie posiadający punkty mogą je wymieniać do czasu ich wygaśnięcia.

Zebrane punkty RUBI ważne są przez 2 lata.

Punkty mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inną osobę.

WYMIANA PUNKTÓW

Należy zebrać minimum 100 punktów RUBI, aby móc dokonać wymiany.

Zwrot punktów będzie wymagał wielokrotności 100 punktów RUBI.

Aby móc wymienić punkty RUBI, z minimum 100 punktów, które umożliwiają wymianę, co najmniej 10 musi pochodzić z rejestracji produktów RUBI.

Punkty można będzie wymianiać przez aplikację Club RUBI lub przez stronę www.rubi.com w ilościach będących wielokrotnością 100 punktów, dwa razy do roku.

Klub RUBI będzie wysyłał powiadomienia do wszystkich członków posiadających punkty na swoim koncie, o możliwości ich wymiany lub dalszego gromadzenia na rachunku.

Użytkownik posiadający ilość wymaganych punków, może również przekazać je na projekty społeczne, z którymi współpracuje Klub Rubi.

Odbiorca wpływu pieniężnego lub czeku jest odpowiedzialny za sprawdzenie i zdeklarowanie, jeśli tak jest wymagane, wpłaty w Urzędzie Skarbowym.

Po wymianie punktów na kupony premiowe, ważność otrzymanych kuponów określają warunki ich wystawcy.

Po wygenerowaniu i wysłaniu kuponu premiowego nie można go już wygenerować ponownie.

Po zgłoszeniu przez użytkownika chęci wymiany zebranych punktów na pieniądze lub bony podarunkowe, system poprosi o wybranie platformy, z której użytkownik chciałby otrzymać bon lub jego równowartość.

Waluta kuponu premiowego będzie zależała od kraju wybranej platformy, a przeliczenie walut nastąpi po kursie z dnia wyemitowania kuponu.

Po wybraniu opcji wymiany punktów, nie będzie już możliwe dokonanie zmiany waluty czy platformy.

Członkowie będą mogli również wymienić swoje punkty na wkłady w akcje solidarnościowe, w których uczestniczy Klub RUBI.

  • Przypominamy również, że przelewy pieniężne zostaną dokonane po zakończeniu okresu wymiany punktów

INNE

Klub RUBI zastrzega sobie prawo wprowadzania w dowolnym momencie zmian w regulaminie Programu, włącznie z jego anulowaniem, przy czym zobowiązuje się do powiadomienia członków z 15-dniowym wyprzedzeniem o zmianach w regulaminie lub, jeśli tak się zdarzy, o całkowitym anulowaniu programu.

W przypadku nieprawidłowego postepowania członka w odniesieniu do Programu Lojalnościowego Klubu RUBI, jak również nieprzestrzegania przez niego regulaminu, Klub RUBI zastrzega sobie prawo zablokowania jego rachunku Punktów RUBI, a nawet natychmiastowego wykluczenia go z programu, po uprzednim powiadomieniu.

Przystąpienie do Programu oznacza akceptację wszystkich warunków Regulaminu.

We wszelkich kwestiach spornych, które mogą wyniknąć z tej promocji, zarówno Club RUBI jak i Germans Boada SA oraz osoby biorące w nich udział, kategorycznie zrzekają się odpowiadającej im jurysdykcji, i wyraźnie poddają się sądom i trybunałom w Barcelonie.

Przekazane za pośrednictwem Programu Lojalnościowego RUBI darowizny na rzecz organizacji solidarnościowych nie podlegają odliczeniu od podatków, ani też nie zostanie wystawiony przez Klub RUBI, ani przez tę organizację, żaden dokument potwierdzający przekazanie darowizny. Powodem tego jest troska o nieujawnianie danych osobowych członków przekazujących darowizny, które mają charakter anonimowy.

Klub RUBI zastrzega zobie prawo wykluczenia członka z powodów uznanych za wystarczające, w szczególności z powodu złych praktyk i obraźliwych komentarzy w jakichkolwiek mediach.