logo

Ogólne warunki gwarancji

Wszystkie produkty wytwarzane i sprzedawane przez GRUPĘ RUBI są badane, testowane i poddawane ścisłej kontroli jakości zgodnie z obowiązującymi Normami prawnymi i wewnętrznymi GRUPY RUBI.

Dzięki temu GRUPA RUBI może udzielić gwarancji na WSZYSTKIE swoje produkty. Niniejsza gwarancja nie oznacza ograniczenia ani zrzeczenia się roszczeń przysługujących kupującemu z mocy prawa z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady ukryte produktów.

PRZEDMIOT GWARANCJI

Przedmiotem niniejszej gwarancji są wszystkie produkty wytwarzane i sprzedawane przez GRUPĘ RUBI.

OKRES GWARANCJI

Niniejsza gwarancja handlowa obowiązuje przez okres TRZECH (3) lat od daty zakupu.

Okres obowiązywania gwarancji handlowej zostanie wyjątkowo wydłużony do CZTERECH (3+1) lub PIĘCIU (3+2) lat, jak określono w katalogu, dla tych produktów, które zostały zarejestrowane poprzez Internet na stronie https://www.rubi.com/pl/club lub poprzez darmową aplikację CLUB RUBI w ciągu 30 dni od daty zakupu.

REGULAMIN GWARANCJI

Niniejsza gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę bez ponoszenia dodatkowych kosztów i w rozsądnym terminie, wad produktu które pojawiły się w związku z wadami materiałowymi, produkcyjnymi lub konstrukcyjnymi i zostały udowodnione w określonym okresie gwarancji.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży produktu pierwotnemu nabywcy. Data sprzedaży jest określona na oryginalnym dowodzie zakupu.

Rejestracji produktu można dokonać wyłącznie przez Internet pod następującym adresem https://www.rubi.com/pl/club lub w bezpłatnej aplikacji CLUB RUBI. Dowodem zakupu będzie potwierdzenie rejestracji online, które należy niezwłocznie po rejestracji wydrukować, lub oryginał dowodu zakupu z datą sprzedaży. Warunkiem rejestracji produktu jest zgoda kupującego na przechowywanie danych wprowadzanych w procesie przy rejestracji.

Naprawa lub wymiana produktu wykazującego wadę zostanie dokonana dopiero po uznaniu przez GRUPĘ RUBI, że wada objęta jest gwarancją z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w punkcie 6. GRUPA RUBI może według własnego uznania naprawić lub wymienić niedziałający prawidłowo produkt na taki sam bądź nowszy model. Wszelkie wymienione narzędzia lub części stają się własnością GRUPY RUBI. Naprawy i części zamienne są objęte gwarancją przez SZEŚĆ MIESIĘCY od daty naprawy.

Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji mogą być zgłaszane w okresie gwarancyjnym. W celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać produkt do GRUPY RUBI lub do jednego z Punktów Wsparcia Technicznego wskazanych na naszej stronie Serwis gwarancyjny | RUBI Tools Polska, wraz z oryginałem dowodu zakupu potwierdzającym datę zakupu produktu oraz jego nazwę.

W przypadku produktów, które w wyniku wspomnianej wyżej rejestracji, zostały objęte gwarancją przedłużoną do CZTERECH (4) lub PIĘCIU (5) lat, wymagane jest przedstawienie dodatkowo dowodu rejestracji produktu przez internet w postaci wydruku lub kopii elektronicznej.

Korzystanie z serwisu gwarancyjnego nie powoduje przedłużenia bądź wznowienia biegu okresu gwarancji na produkt.

Z niniejszej gwarancji zostają wyłączone:

Wady ujawnione w elementach składowych lub w samym produkcie wynikające ze zużycia eksploatacyjnego czy innego rodzaju naturalnego zużycia. Tego rodzaju wady mogą być reklamowane wyłącznie w ciągu TRZYDZIESTU (30) dni od daty zakupu produktu (data z dowodu zakupu).

Wszelkie produkty uważane za materiały eksploatacyjne i/lub podlegające zużyciu, poza wypadkami gdy są to produkty nowe i nieużywane.

Wady powstałe w produktach na skutek nieprzestrzegania i niewypełniania zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania i obsługi, ewentualnie wskutek zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czy też w wyniku anormalnych czynników środowiskowych, lub nietypowych warunków pracy, przeciążania lub nieprawidłowo przeprowadzonej konserwacji czy czyszczenia urządzenia.

Wady powstałe w produktach na skutek zastosowania akcesoriów, uzupełnień lub części zamiennych, które nie pochodzą oryginalnie z GRUPY RUBI.

Produkty, w których dokonano zmian, manipulacji lub uzupełnień nieautoryzowanych przez GRUPĘ RUBI.

Produkty dostarczone bądź wysłane w stanie całkowicie lub częściowo rozmontowanym nie będą uznawane za przedmioty objęte gwarancją.

Niewielkie nieprawidłowości w ogólnym stanie produktu, niemające wpływu na jego wartość i prawidłowe funkcjonowanie.

ZASIĘG TERYTORIALNY

Niniejszą gwarancję stosuje się do wszystkich sprzedaży do użytkowników końcowych we wszystkich krajach świata.