logo

Condicions generals de garantia

Tots els productes fabricats i comercialitzats pel GRUP RUBI són examinats, provats i compleixen amb un estricte control de qualitat, d'acord amb les Normes legals i les establertes pel GRUP RUBI.

Per això, el GRUP RUBI, pot oferir una garantia en TOTS els seus productes. Aquesta garantia no suposa una limitació o renúncia a les accions de reclamació conferides per llei al comprador per la responsabilitat que es derivi per vicis o defectes ocults en els productes venuts.

OBJECTE DE GARANTIA

Són objecte d'aquesta garantia tots els productes fabricats i comercialitzats pel GRUP RUBI.

TERMINI DE GARANTIA

El termini de durada de la garantia comercial és de TRES (3) anys per a tots els productes a partir de la data de compra.

S'augmentarà excepcionalment a QUATRE (3+1) o CINC (3+2) anys, segons s'especifica en el catàleg i/o embalatge, per a aquells productes la compra dels quals hagi estat registrada a Internet, en la següent adreça www.rubi.com/ca/club o mitjançant l'APP gratuïta del CLUB RUBI, dins del termini de TRENTA (30) dies a partir de la data de compra.

RÈGIM DE GARANTIES

La garantia cobreix la reparació o substitució, amb caràcter gratuït, en un termini raonable, dels defectes que es manifestin en els materials, o bé en la fabricació o el disseny del producte, i que es provi que han tingut lloc dins el termini de durada de la garantia definida.

El termini de durada de la garantia comença a partir de la data de venda del producte al primer comprador. Es tindrà en compte la data indicada en el rebut de compra original.

El registre únicament podrà realitzar-se a través d' Internet en la següent adreça www.rubi.com/ca/club o mitjançant l' APP gratuïta del CLUB RUBI. Serviran com a justificants el del registre a internet, que s' haurà d' imprimir immediatament, o el rebut original de compra en el qual consti la data d' aquesta. Únicament és possible efectuar el registre si el comprador declara la seva conformitat amb l' emmagatzematge de les dades que hagi d' introduir.

La reparació o substitució dels productes que presentin defecte només tindrà lloc quan GRUP RUBI reconegui el mateix com a inclòs en la garantia, en els termes del punt 6. GRUP RUBI podrà, a la seva elecció, reparar o substituir el producte que no funcioni correctament, amb un model actual o posterior. Les eines o peces substituïdes passaran a ser propietat del GRUP RUBI. Les reparacions i recanvis tindran un període de garantia de SIS MESOS, a comptabilitzar des de la data de reparació.

Les reclamacions en virtut de la present garantia només podran presentar-se dins del termini de durada de garantia. Per a això, caldrà presentar o enviar a GRUP RUBI , o a un dels Serveis d'Assistència Tècnica indicats a la nostra pàgina web www.rubi.com/ca/servei-post-venda, el producte i el rebut de compra original on consti la data i la denominació del mateix.

Per a aquells productes que, com a conseqüència del registre a internet abans esmentat, es trobin coberts per una garantia comercial d'un termini de durada de CUATRO (4) o CINC (5) anys, s'haurà de presentar, a més, el justificant, imprès o en còpia digital, del registre a internet.

L' ús del servei postvenda no implicarà perllongar o renovar el termini de durada de la garantia del producte.

Queden excloses de la present garantia:

Els defectes que es manifestin en els components o productes en si, que es deguin a un desgast provocat per l' ús o altre tipus de desgast natural. Aquests només es podran reclamar dins dels primers TRENTA (30) dies després de la data de compra del producte (data del comprovant de compra).

Tot producte considerat com a consumible i/o d'ús i desgast tret que es trobi completament nou i sense utilitzar.

Els defectes que s'apreciïn en els productes, que provinguin de la inobservança i/o incompliment de les instruccions d'ús i funcionament, o d'aplicacions no conformes amb l'ús al qual es destina el producte, o de factors mediambientals anormals, o de condicions estranyes de funcionament, o de sobrecàrrega o d'un manteniment o neteja realitzats inadequadament.

Els defectes que s'apreciïn en els productes, que hagin estat causats per l'ús d'accessoris, complements o recanvis que no siguin peces originals del GRUP RUBI.

Els productes en els quals s'hagin realitzat manipulacions, modificacions o afegits no autoritzats pel GRUP RUBI.

Els productes que es presentin o enviïn totalment o parcialment desmuntats, no s' acceptaran com a objecte cobert per garantia.

Les irregularitats mínimes en l'estat del producte, irrellevants per al valor i l'ús adequat del mateix.

ÀMBIT TERRITORIAL

Aquesta garantia s' aplica a totes les vendes a consumidors finals efectuades a qualsevol país del món.