logo

Bepalingen en gebruiksvoorwaarden

Eigendom en doel van het webplatform

De website <www.rubi.com> (hierna het 'Web' of 'Platform') is een computerplatform dat eigendom is van GERMANS BOADA, S.A. (hierna het "bedrijf" of GERMANS BOADA'), vennootschap die wettelijk is opgericht onder Spaanse wetgeving met NIF A-08244915, gevestigd in de Avinguda de les Olimpiades 89-91, 08191 Rubí (Barcelona) en ingeschreven in het mercantiele register van Barcelona onder deel 1808, boek 1224, Folio 127 en bladnummer B-16888.

Onze website is ontworpen om gedetailleerde informatie over onze producten en diensten te bieden aan onze gebruikers, klanten en consumenten.

De betrekkingen tussen het Web en de gebruiker worden gereguleerd door de wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de Informatiemaatschappij en E-commerce, het Wetboek van Koophandel, en andere Spaanse wetten die van toepassing zijn.

Aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden

Toegang tot en gebruik van ons platform, alsook de informatie, diensten en inhoud zijn onderworpen aan de wetten en toepasselijke regelgeving, alsmede aan de bepalingen vastgelegd in deze bepalingen en gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker erkent en aanvaardt de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van het platform te hebben gelezen, waarvan de inhoud de gehele overeenkomst vormt tussen de gebruiker en GERMANS BOADA. Door het gebruik van enige van de functionaliteiten van onze website, erkent en accepteert de gebruiker uitdrukkelijk gebonden te zijn aan de bepalingen en gebruiksvoorwaarden alsmede aan het privacybeleid van het platform en ander bedrijfsbeleid van GERMANS BOADA dat van toepassing is. De gebruiker erkent en stemt er tevens mee in dat de diensten en inhoud die aangeboden worden via het platform geen inbreuk maken op, of worden gebruikt voor het overtreden van de geldende regelgeving en/of regelingen die van toepassing zijn.

GERMANS BOADA behoudt zich het recht voor de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van het platform te wijzigen zonder specifieke kennisgeving aan de gebruiker. In dit verband is het belangrijk dat de gebruiker de bepalingen en gebruiksvoorwaarden regelmatig raadpleegt.

Operationeel

Persoonsgegevens. Het bezoek aan de website impliceert niet dat de gebruiker verplicht is enige informatie over zichzelf te verstrekken. In geval hij enige persoonlijke informatie verstrekt, zullen de verzamelde gegevens worden gebruikt voor het doel, op de wijze en met de beperkingen en rechten zoals opgenomen in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016, zodat in een dergelijk geval ons privacy reglement van toepassing is.

Registratie. Alle gebruikers, zowel geregistreerd als niet-geregistreerd, verplichten zich ertoe om te goeder trouw over het Web te navigeren en de inhoud gebruiken.

Tijdens het registratieproces worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker gevraagd om te kunnen voldoen aan de doeleinden die te maken hebben met het kunnen reageren op uw verzoeken en om u te informeren, inclusief langs elektronische weg, over onze producten en diensten

Leeftijd. De gebruiker verklaart dat hij meerderjarig is (ouder dan 18 jaar) en de vereiste juridische capaciteit heeft om de op de website aangeboden producten aan te schaffen, en verklaart tevens dat hij akkoord gaat met de koppeling met deze overeenkomst, en verklaart dat hij in hun totaliteit begrijpt en accepteert de hier aanwezige

Bepalingen en voorwaarden.

In het geval dat de gebruiker minderjarig is, is in ieder geval de toestemming vereist van de ouders of verzorgers om producten via het Web te kunnen aanschaffen, door middel van voldoende documentatie (e-mail met bijvoeging van een ondertekende machtigingsbrief, met bijvoeging van een fotokopie van identiteitskaart of paspoort, of de verzending daarvan per fax, waartoe de onderneming verzoekt vóór aanschaf van de producten).

Uitsluitingen van aansprakelijkheid

Vanwege de onvoorspelbare situaties die kenmerkend zijn voor technologische omgevingen en het Internet, behoudt GERMANS BOADA zich het recht voor om tijdelijk de toegang of enige van de functies die worden geboden door het platform te onderbreken, hetzij om technische redenen, dan wel om veiligheidsredenen, of vanwege onderhoud. GERMANS BOADA behoudt zich tevens het recht voor om te allen tijde wijzigingen en/of updates van de website te implementeren of te realiseren, met of zonder voorafgaande kennisgeving. In ieder geval erkent en aanvaardt de gebruiker dat GERMANS BOADA bepaalde acties kan uitvoeren ter voorkoming van gebruikerstoegang tot het platform op bepaalde tijdstippen en gedurende een beperkte periode. In deze zin aanvaardt de gebruiker dat GERMANS BOADA niet verantwoordelijk is, als gevolg van deze acties, voor de verwijdering of storing in het beschikbaar maken van bepaalde inhoud of functionaliteiten van het webplatform.

GERMANS BOADA vertegenwoordigt noch garandeert het verkrijgen van bepaalde resultaten na het gebruik van de diensten van het platform. Bijgevolg zijn GERMANS BOADA, haar vertegenwoordigers, bestuurders, werknemers onder geen beding verantwoordelijk voor enige incidentele, accidentele, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot enig verlies van inkomsten, gegevens of zakelijke kansen, software fouten, al dan niet met voorzienbaar karakter en die leiden tot, of direct of indirect verband houden met, het gebruik van het platform.

GERMANS BOADA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor die inhoud, activiteiten, producten en diensten die kunnen worden benaderd via elektronische verwijzingen (links), direct of indirect, via ons platform, met inbegrip van die websites die samenwerken met GERMANS BOADA. De links die zijn toegevoegd of die kunnen worden opgenomen op onze website vertegenwoordigen geen enkele vorm van relatie tussen GERMANS BOADA en personen of wettelijke eigenaars van websites die toegankelijk zijn via deze links, noch veronderstellen zij enige suggestie, uitnodiging of aanbeveling over de site of de inhoud ervan.

GERMANS BOADA is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade geleden door de gebruiker als gevolg van oneigenlijk gebruik van het platform, of als de gebruiker niet aan de bepalingen en voorwaarden van de website voldoet.

Intellectueel eigendom

De gebruiker erkent en aanvaardt dat alle rechten, titels en belangen van en in verband met het webplatform, de inhoud en toepassingen, indien van toepassing, met inbegrip van elke wijziging, upgrade en nieuwe versies, alsmede elk merk, handelsnaam, knowhow, auteursrechten, domeinnamen en enig ander recht van intellectueel of industrieel eigendom dat inherent is aan het platform, eigendom zijn van GERMANS BOADA of door GERMANS BOADA worden gebruikt onder licentie en met toestemming van de houders van deze rechten, titels of belangen. In deze zin verwerft de gebruiker geen enkel recht van intellectueel of industrieel eigendom door het enkele gebruik van onze website en enige van zijn functies, zodat op geen enkel moment een dergelijk gebruik zal worden beschouwd als een machtiging of vergunning voor het gebruik van de inhoud van het platform voor andere doeleinden dan die bedoeld in deze bepalingen en gebruiksvoorwaarden.

Op grond van het voorgaande, is de gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging, transformatie, kopiëring, distributie, openbare communicatie of enige andere vorm van exploitatie op de website, haar inhoud, toepassingen, ontwerp en vorm van presentatie van de inhoud ervan, alsmede van de broncode en alle elementen die deel van de structuur en vormgeving van het platform uitmaken, verboden. Bovendien erkent en aanvaardt de gebruiker dat het ontleden, realiseren van reverse engineering of realisatie van werken afgeleid van de software die de prestaties en de toegang tot de website en de daarin opgenomen diensten ondersteunt, verboden is.

Schending van de hier voorgeschreven bepalingen zal ertoe leiden dat GERMANS BOADA tegen de overtreder of overtreders, de aangewezen gerechtelijke stappen onderneemt voor de verdediging van haar rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van het recht op daarmee samenhangende schadevergoeding.

Privacybeleid, bescherming van gegevens en cookiebeleid.

Met de aanvaarding van deze bepalingen en gebruiksvoorwaarden, erkent en stemt de gebruiker ermee in het privacybeleid en cookiebeleid te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Niet-nakoming

In geval van eventuele schending van de verplichtingen die zijn gespecificeerd in deze bepalingen, kan te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, de levering van de dienst via de website aan de gebruiker worden gestopt of onderbroken.

Deze onderbreking of intrekking zal in geen enkel geval recht geven op schadevergoeding voor de gebruiker.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De interpretatie en de toepassing van de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van het platform zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving. Voor de oplossing van geschillen die zich in de interpretatie en/of uitvoering van de bepalingen en gebruiksvoorwaarden kunnen voordoen, onderwerpen de partijen zich aan de jurisdictie en bevoegdheid van de rechtbanken van Barcelona. Waar Spaanse of regionale wetgeving voor de bescherming van consumenten en gebruikers de mogelijkheid bepaalt voor de gebruiker om het gerecht te kiezen dat overeenkomt met zijn woonplaats, zal worden gehandeld overeenkomstig het bepaalde in deze verordening.

Contact

Voor eventuele vragen met betrekking tot ons platform en de bepalingen en voorwaarden die daarvoor gelden, kunt u contact opnemen via een schriftelijk verzoek aan onze kantoren:

  • GERMANS BOADA, S.A.

  • Avinguda de les Olimpiades 89-91, 08191, Rubí (Barcelona)

  • web@rubi.com