logo

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden/Conditions générales de vente et de livraison Rubi Benelux B.V.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Rubi Benelux B.V

Versie 01-2022, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant

1.Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer : iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst met Rubi Benelux

B.V. aangaat en/of aan wie Rubi Benelux B.V. een aanbieding doet;

Algemene voorwaarden : de onderhavige algemene voorwaarden;

Overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen Rubi Benelux B.V. en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan en/ of aanvulling daarop;

Product : ieder op grond van de overeenkomst door Rubi Benelux B.V. aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product;

Rubi : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rubi Benelux B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Breda aan de Weidehek 70, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20110060.

2.Toepasselijkheid

2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rubi en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Rubi en afnemer en/of op iedere andere levering van diensten en/of opdracht die Rubi uitvoert voor afnemer en/of derde, één en ander in de ruimste zin van het woord.

2.2Alvorens de overeenkomst wordt gesloten, heeft afnemer kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en met het doen van een bestelling erkent de afnemer daar kennis van te hebben genomen en dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst.

2.3De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden, waar afnemer naar verwijst, worden door Rubi uitdrukkelijk van de hand gewezen onder gelijktijdige van toepassing verklaring van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van Rubi prevaleren op iedere overeenkomst waar Rubi partij bij is.

2.4Rubi en afnemer komen overeen dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op iedere latere overeenkomst tussen dezelfde partijen, tenzij uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen.

3.Het aanbod

3.1Ieder aanbod (offertes, aanbiedingen en overige mededelingen) van Rubi is steeds vrijblijvend. Rubi is gerechtigd om zonder opgave van reden het aanbod te wijzen, aan te passen en in te trekken.

3.2De overeenkomst tussen Rubi en afnemer komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Rubi van de aanvaarding van het aanbod door de afnemer, dan wel vanaf het tijdstip waarop door Rubi met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.

3.3Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het product op voorraad is. Indien het product niet op voorraad is, heeft Rubi het recht om het product op een later tijdstip dan in het aanbod is opgenomen te leveren danwel de opschortende voorwaarde te laten intreden.

4.Producten

4.1Aan de door Rubi vermelde maten, gewichten, technische gegevens, tekeningen, productbeschrijvingen, handleidingen en afbeeldingen of iedere uiting anderszins die betrekking heeft op een product, kunnen geen rechten aan ontleend worden door afnemer. De maatvoering is indicatief en voor eventuele afwijkingen is Rubi niet aansprakelijk.

4.2De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten, afbeeldingen, modellen, tekeningen, productbeschrijvingen, handleidingen, ontwerpen en/of iedere andere uitingen/beschrijvingen van Rubi, berusten uitsluitend bij Rubi en de aan haar gelieerde ondernemingen. Het is afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rubi, anders dan voor eigen gebruik, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te delen met derden.

4.3Rubi is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden en/of afwijkingen van afbeeldingen, modellen, tekeningen, productbeschrijvingen, handleidingen, ontwerpen en/of iedere andere uitingen/beschrijvingen van Rubi.

5.Geschiktheid en kwaliteitsnormen

5.1Rubi garandeert niet en staat er niet voor in dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de afnemer het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting van Rubi strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

6.Prijzen

6.1De door Rubi vermelde prijzen zijn steeds vrijblijvend. De prijzen zijn exclusief verzendkosten (producten worden verzonden vanuit Spanje), omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

6.2Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren worden verhoogd – al dan niet voorzienbaar – is Rubi gerechtigd de prijs te verhogen.

6.3Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is Rubi niet aansprakelijk. Rubi is evenmin gehouden om voor die prijs de producten te leveren.

7.Levering

7.1Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Rubi kenbaar heeft gemaakt.

7.2Alle levertermijnen zijn indicatief, afnemer kan daar geen rechten aan ontlenen en deze termijnen zijn nadrukkelijk geen fatale termijnen.

7.3Rubi heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de afnemer te laten aanbieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten geheel voor rekening van de afnemer.

7.4Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Rubi tot het moment van bezorging aan de afnemer.

7.5Indien partijen expliciet een uiterlijke leveringstermijn zijn overeengekomen, dient afnemer Rubi bij niet tijdige levering schriftelijk in gebreke te stellen om haar verplichtingen alsnog in een redelijke termijn na te komen, alvorens zij in verzuim verkeert.

7.6Indien als gevolg van overmacht nakoming van de leveringsverplichtingen van Rubi redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, is zij gerechtigd de levering voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard op te schorten.

7.7Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij de afnemer opzet of bewuste roekeloosheid van Rubi bewijst.

7.8Indien de levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Rubi gerechtigd tot deelleveringen. Dat geldt niet in het geval dat een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. In het geval van deelleveringen is Rubi gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren.

8.Overmacht

8.1Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Rubi geen invloed op kan uitoefenen, waardoor zij niet instaat is haar verplichtingen na te komen. Partijen kwalificeren COVID-19 en ieder ander vergelijkbaar virus c.q. pandemie tevens als overmacht, ook voor zover dit reeds te voorzien is ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Overmacht geeft Rubi het recht om iedere verplichting op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden en ontslaat Rubi van haar contractuele verplichtingen.

9.Opschorting, vooruitbetaling, zekerheidsstelling en annulering

9.1Rubi is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang de afnemer niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst.

9.2Rubi is tevens bevoegd indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van de afnemer daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

9.3Annulering door de afnemer van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Rubi. Indien Rubi akkoord gaat met de annulering, is de afnemer aan Rubi een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan Rubi zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Rubi op volledige vergoeding van kosten en schade.

10.Betaling

10.1Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door afnemer verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.

10.2Betaling op factuurbasis is enkel mogelijk met voorafgaande toestemming van Rubi. In dat geval geldt een betalingstermijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

10.3De in artikel 9.2 bedoelde betalingstermijn is een fatale termijn. In geval van niet tijdige betaling, of in geval van (een aanvraag tot) (buiten) gerechtelijke surséance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling van de afnemer, wordt de afnemer geacht in verzuim te zijn en is zonder nadere ingebrekestelling de vordering direct opeisbaar en de geldende Nederlandse wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een (1) maand als een volle maand wordt aangemerkt over het openstaande opeisbare bedrag.

10.4Indien Rubi in verband met niet-tijdige betaling (buiten-) gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de afnemer, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150, - euro bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

10.5Afnemer doet afstand van het recht om een betaling op te schorten of te verrekenen.

11.Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

11.1Alle door Rubi geleverde zaken blijven eigendom van Rubi totdat afnemer al haar verplichtingen die voortvloeien uit of samenhangen met de met Rubi gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Tot dat tijdstip is de afnemer gehouden de door Rubi geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Rubi te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van Rubi ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.

11.2Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door de afnemer voor eigen rekening en risico gehouden.

11.3Indien er gegronde vrees bestaat dat de afnemer enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens Rubi niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de afnemer voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is de afnemer verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, eventueel de bestanddelen en/of daaruit nieuw gevormde zaken op eerste verzoek aan Rubi ter beschikking te stellen. Indien de

afnemer hieraan niet meewerkt, is Rubi zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waartoe de afnemer reeds nu voor alsdan haar dan wel een door haar aan te wijzen derde onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming verleend om daartoe al die plaatse te betreden, waar de eigendommen van Rubi zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van terugname/gave zullen ten laste van de afnemer worden gebracht.

11.4De afnemer is zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd desbetreffende zaken te vervreemden, dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de afnemer de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak toch aan een derde levert, is de afnemer verplicht de eigendom van de desbetreffende zaken voor te behouden.

11.5Rubi verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Rubi heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaak onder voorbehoud van pandrecht van Rubi, mede ten behoeve van andere aanspraken die Rubi op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek aan Rubi alle medewerking verlenen welke in dat kader noodzakelijk en gewenst zijn.

12.Reclamaties en retouren

12.1De afnemer dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken moeten schriftelijk, vergezeld van de overeenkomstige paklijst en foto's uiterlijk binnen 5 dagen na levering bij Rubi te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de afnemer aanvaard. De afnemer dient de gebrekkige zaken ter beschikking van afnemer te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de afnemer ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

12.2Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de afnemer hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder en dient hij zulks in afwijking van het vorenstaande binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst aan Rubi te berichten.

12.3De gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat Rubi zulks schriftelijk heeft bevestigd aan afnemer. Reclamaties die anderszins worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

12.4Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, worden de kosten, ook welke daarbij eventueel voor Rubi ontstaan, bij afnemer in rekening gebracht.

12.5Indien sprake is van aan Rubi ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan afnemer in rekening worden gebracht.

12.6Onder de door Rubi te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in oorspronkelijke staat, in de verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment, zulks ter uitsluitende beoordeling van Rubi. De geleverde zaken worden retourgenomen tot dertig (30) dagen na leveringsdatum. De kosten van creditering worden door Rubi doorbelast aan afnemer.

12.7Producten dienen geretourneerd te worden naar het adres van het magazijn van Rubi gelegen in Spanje, tenzij door Rubi uitdrukkelijk anders aangegeven. De kosten daarvan zijn voor afnemer.

13.Informatieverplichtingen

13.1Onverminderd alle overige rechten van Rubi is de afnemer, indien deze voorziet of redelijkerwijze moet voorzien dat zij tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, verplicht Rubi daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van dat tekortschieten.

13.2Afnemer zal Rubi actief van alle informatie voorzien die in het kader van de overeenkomst voor Rubi van belang kan zijn.

13.3Het niet tijdig en/of volledig voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel leidt ertoe dat de afnemer zich niet op overmacht kan beroepen.

14.Schade en Aansprakelijkheid

14.1Rubi, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van de afnemer met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door Rubi of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.

14.2Voor vergoeding komt ook niet in aanmerking: transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfstagnatie. Ook niet voor het geval Rubi door afnemer in kennis is gesteld c.q. voorafgaand in gebreke is gesteld.

14.3Het bepaalde in artikel 14.1 en 14.2 geldt niet voor het geval afnemer bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Rubi. De schade is in dat geval beperkt tot de directe schade die afnemer lijdt. Voor het geval Rubi aansprakelijk is, wordt de aansprakelijkheid gemaximeerd tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag en nimmer meer dan het bedrag dat onder de verzekering van Rubi wordt uitgekeerd.

14.4Indien de overeenkomst met de afnemer zaken betreft die Rubi van derden betrekt of betrokken heeft, komt de afnemer geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van Rubi uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

15.Vrijwaring

15.1De afnemer vrijwaart Rubi tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk een gevolg zijn van de overeenkomst(en) en daarbij door Rubi geleverde zaken en/of diensten als gevolg van vorderingen van derden.

15.2Tevens vrijwaart de afnemer Rubi tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door Rubi verstrekte informatie, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Rubi.

16.Garantie

16.1De garantietermijn van Rubi is gelijk aan de fabrieksgarantietermijn.

16.2Rubi is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

16.3Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het verkochte en/of geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rubi, of indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De afnemer kan niet weigeren tot betaling over te gaan op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen.

16.4De garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie, niet door Rubi toegestane

(reparatie)werkzaamheden verricht aan het product, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik van het product of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruik van het product/ de zaak of van een brand of van een ander toeval, al dan niet toerekenbaar.

17.Verzekering

17.1Afnemer is gehouden zich adequaat te verzekeren voor wettelijke- en beroepsaansprakelijkheid. Op eerste verzoek zal afnemer aan Rubi inzage geven in de desbetreffende polis(sen). Afnemer verplicht zich – terstond nadat zij door Rubi aansprakelijk is gesteld – alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van verzekeringspenningen op eerste verzoek aan Rubi te cederen.

18.Opschorting en ontbinding

18.1Rubi is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 2. Na het sluiten van de overeenkomst Rubi ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;

 3. Rubi de verplichtingen niet (meer) kan nakomen door vertraging zijdens afnemer;

 4. Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, zulks ter uitsluitende beoordeling van Rubi;

 5. In geval van overlijden, (aanvraag tot) schuldsanering, (aanvraag tot) surseance van betaling en/of (aanvraag tot) faillissement.

 6. Rubi is tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van die aard zijn dat naknoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van haar niet verwacht kan worden dat zij nakomt dan wel indien zich andere omstandigheden voordoen als gevolg waarvan ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden verwacht.

 7. In geval van opschorting en/of ontbinding vervalt tevens direct het recht op garantie van afnemer terzake producten en/of zaken.

 8. In geval van opschorting en/of ontbinding zijn alle vorderingen van Rubi op afnemer direct opeisbaar. Rubi behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen van afnemer.

19.Aansprakelijkheid afnemer

19.1Indien door afnemer enige overeenkomst wordt aangegaan met een rechtspersoon, stelt de directie van die rechtspersoon, althans diegene die de rechtspersoon van afnemer bij het aangaan van de overeenkomst tegenover Rubi vertegenwoordigde, zich jegens haar garant voor nakoming van alle verplichtingen welke uit die overeenkomst voor afnemer voortvloeien.

20.Nieuwsbrief

20.1Afnemer stemt met het aangaan van de overeenkomst in dat haar gegevens worden opgenomen in het klantenbestand en dat Rubi middels deze gegevens afnemer actief van informatie kan voorzien terzake geleverde producten, nieuwe producten, aanbiedingen, nieuwsbrieven en anderszins. Indien afnemer dit niet (langer) wenselijk vindt, kan afnemer te allen tijde Rubi verzoeken om haar gegevens te verwijderen uit de administratie van Rubi.

21.Verwerking van persoonsgegevens

Indien door Rubi persoonsgegevens worden verwerkt, geldt het in dit artikel bepaalde.

21.1 In het kader van de uitvoering van de werkzaamheden is Rubi (mogelijk) verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

21.2 In de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geven partijen invulling aan hun verplichting op grond van artikel 26 lid 1 AVG om op transparante wijze de verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG vast te stellen.

21.3 Rubi verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en (enkel) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Voor zover nodig verlenen partijen elkaar volledige medewerking daartoe. Daarnaast zal Rubi technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. Tenslotte zal Rubi zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst, direct zorgdragen voor de vernietiging van deze persoonsgegevens.

21.4 Rubi verleent afnemer haar volledige medewerking om betrokkenen in de zin van artikel 4 lid 1 AVG:

 1. inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen;

 2. persoonsgegevens te laten verwijderen of te corrigeren; en/of

 3. aan te laten tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij niet juist zijn of, indien Rubi het standpunt van betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn persoonsgegevens als niet juist beschouwt.

 4. Rubi zal afnemer onverwijld, en in elk geval binnen 72 uur nadat zij daar bekend mee raakt, op de hoogte te brengen indien zij ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat een datalek heeft plaatsgevonden met betrekking tot persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. In geval van een datalek zal Rubi zich inspannen om de benodigde herstelmogelijkheden te treffen en de betrokkenen te informeren.

 5. Afnemer vrijwaart Rubi tegen elke aanspraak van werknemers en/of overige derden in verband met een schending van het bepaalde in dit artikel en vergoed de daarmee samenhangende schade en kosten aan Rubi.

22.Wijziging voorwaarden

22.1 Rubi behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

22.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de afnemer gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de afnemer niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de algemene voorwaarden, wordt de afnemer geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

23.Geheimhouding

23.1 Afnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, behoudens in geval van een wettelijke verplichting. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die de afnemer door Rubi ter beschikking is gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt, prijzen en voorwaarden en condities.

24.Bevoegde rechter en toepasselijk recht

24.1 Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland – WestBrabant, locatie Breda.

24.2 Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Conditions générales de vente et de livraison Rubi Benelux B.V

Version 01-2022, déposée auprès de la Chambre de Commerce du Brabant

 1. Définitions

Dans les présentes conditions générales, les définitions suivantes s'appliquent :

Client : toute personne physique ou morale qui conclut un contrat avec Rubi Benelux B.V. et/ou à qui Rubi Benelux B.V. fait une offre ;

Conditions générales : les présentes conditions générales ;

Contrat : tout accord conclu entre Rubi Benelux B.V. et le client, toute modification et / ou ajout à celui-ci ;

Produit : tout article proposé, à livrer ou à livrer par Rubi Benelux B.V. sur la base du contrat ou tout produit pouvant être assimilé sur la base des perceptions du trafic ;

Rubi: la société privée à responsabilité limitée Rubi Benelux B.V., établie et ayant son siège social à Breda à Weidehek 70, inscrite au registre du commerce de la Chambre de Commerce sous le numéro 20110060.

 1. Applicabilité
 2. Les présentes conditions générales s'appliquent à toute offre faite par Rubi et à tout contrat (à distance) conclu entre Rubi et le client et/ou à toute autre prestation de services et/ou mission que Rubi effectue pour le client et/ou un tiers, tout cela au sens le plus large du terme.
 3. Avant la conclusion du contrat, le client a pu prendre connaissance des présentes conditions générales et en passant commande, le client reconnaît en avoir pris connaissance et que les présentes conditions générales s'appliquent au contrat.
 4. L'applicabilité des conditions générales ou d'autres conditions générales, auxquelles le client se réfère, est expressément rejetée par Rubi avec l'application simultanée des présentes conditions générales. Les conditions générales de Rubi prévalent sur tout accord auquel Rubi est partie.
 5. Rubi et le client conviennent qu'une fois contractés en vertu de l'applicabilité des présentes conditions générales, ces conditions générales s'appliquent également à tout accord ultérieur entre les mêmes parties, sauf accord contraire exprès écrit préalable.
 6. L'offre
 7. Chaque offre (devis, offres et autres communications) de Rubi est toujours sans engagement. Rubi a le droit de céder, de modifier et de retirer l'offre sans donner de raison.
 8. L'accord entre Rubi et le client n'est conclu qu'après confirmation écrite par Rubi de l'acceptation de l'offre par le client, ou à partir du moment où Rubi a commencé l'exécution du contrat.
 9. Chaque contrat est conclu sous la condition suspensive que le produit soit en stock. Si le produit n'est pas en stock, Rubi a le droit de livrer le produit à une date ultérieure à celle incluse dans l'offre ou de permettre à la condition suspensive de prendre effet.
 10. Produits
 11. Aucun droit ne peut être dérivé par le client des tailles, poids, données techniques, dessins, descriptions de produits, manuels et images mentionnées par Rubi ou toute autre expression se rapportant à un produit. Les dimensions sont indicatives et Rubi n'est pas responsable des écarts.
 12. Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux produits, images, modèles, dessins, descriptions de produits, manuels, dessins et/ou autres expressions/descriptions de Rubi sont dévolus exclusivement à Rubi et à ses filiales. Le client n'est pas autorisé à reproduire, publier ou partager avec des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Rubi,Sauf pour son propre usage.
 13. Rubi n'est en aucun cas responsable des inexactitudes et/ou des écarts par rapport aux images, modèles, dessins, descriptions de produits, manuels, dessins et/ou autres expressions/descriptions de Rubi.
 14. Normes d'adéquation et de qualité
 15. Rubi ne garantit pas et ne garantit pas que les marchandises achetées conviennent à l'usage pour lequel le client souhaite les traiter, les transformer, les faire utiliser ou les utiliser. L'obligation de garantie de Rubi ne s'étend pas au-delà des clauses de qualité expressément établies ou des normes de qualité expressément convenues.
 16. Louange
 17. Les prix indiqués par Rubi sont toujours sans engagement. Les prix n'incluent pas les frais d'expédition (les produits sont expédiés d'Espagne), la taxe de vente et les autres frais gouvernementaux liés à la vente et à la livraison.
 18. Si, après la conclusion du contrat, un ou plusieurs facteurs de prix de revient sont augmentés – prévisibles ou non – Rubi est en droit d'augmenter le prix.
 19. Tous les prix sont sujets à des erreurs d'impression et de composition. Rubi n'est pas responsable des conséquences des erreurs d'impression et de composition. Rubi n'est pas non plus tenue de livrer les produits à ce prix.
 20. Livraison
 21. Le lieu de livraison est l'adresse que le client a communiquée à Rubi.
 22. Tous les délais de livraison sont indicatifs, le client ne peut en tirer aucun droit et ces délais ne sont absolument pas des délais stricts.
 23. Rubi a rempli son obligation de livraison en faisant offrir les marchandises au client une fois. Le rapport du transporteur sert toujours de preuve complète de l'offre de livraison. Si et dans la mesure où il y a un refus d'acceptation, le fret de retour, les frais de stockage et autres frais seront entièrement à la charge du client.
 24. Le risque d'endommagement et/ou de perte des produits incombe à Rubi jusqu'au moment de la livraison au client.
 25. Si les parties ont explicitement convenu d'un délai de livraison définitif, le client doit notifier par écrit à Rubi un défaut en cas de retard de livraison afin de remplir ses obligations dans un délai raisonnable avant d'être en défaut.
 26. Si, en raison d'un cas de force majeure, l'exécution des obligations de livraison ne peut raisonnablement être exigée de Rubi, elle est en droit de suspendre la livraison pendant une période égale à celle de la continuation de cette force majeure ou d'autres circonstances de cette nature.
 27. Le dépassement du délai de livraison ne donne pas droit au client à une résiliation totale ou partielle du contrat et/ou à une indemnisation, sauf si le client prouve une intention ou une imprudence délibérée de la part de Rubi.
 28. Si la livraison ne peut avoir lieu à l'heure convenue ou dans le délai convenu, Rubi a droit à des livraisons partielles. Ceci ne s'applique pas dans le cas où une livraison partielle n'a pas de valeur indépendante. En cas de livraisons partielles, Rubi est en droit de facturer chaque livraison partielle séparément.
 29. Force majeure
 30. Dans les présentes conditions générales, on entend par force majeure, outre ce qui est compris à cet égard dans la loi et la jurisprudence, toutes les causes externes, prévues ou imprévues, sur lesquelles Rubi ne peut exercer aucune influence, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de remplir ses obligations. Les parties qualifient également le COVID-19 et tout autre virus ou pandémie similaire de force majeure, également dans la mesure où cela est déjà prévisible au moment de la conclusion du contrat. La force majeure donne à Rubi le droit de suspendre toute obligation ou de résilier le contrat et libère Rubi de ses obligations contractuelles.
 31. Suspension, prépaiement, garantie et annulation
 32. Rubi a le droit de suspendre l'exécution totale ou partielle du contrat si et aussi longtemps que le client ne se conforme pas, pas pleinement, correctement ou en temps opportun à une obligation en vertu du contrat.
 33. Rubi est également en droit d'exiger un paiement anticipé ou une garantie si, à son avis raisonnable, la situation financière du client le justifie et de suspendre l'exécution totale ou partielle du contrat dans l'intervalle.
 34. La résiliation par le client d'un contrat conclu ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit préalable de Rubi. Si Rubi accepte l'annulation, le client doit à Rubi une indemnité d'au moins 25 % de ce qu'il aurait dû payer à Rubi lors de l'exécution du contrat, sans préjudice du droit de Rubi à une indemnisation intégrale pour les coûts et les dommages.
 35. Paiement
 36. Sauf convention contraire, les sommes dues par le client doivent être payées à l'avance.
 37. Le paiement sur facture n'est possible qu'avec l'accord préalable de Rubi. Dans ce cas, un délai de paiement de 30 jours après la date de la facture s'applique, sauf convention contraire.
 38. Le délai de paiement visé à l'article 9.2 est une date limite. En cas de retard de paiement, ou en cas de (demande de) suspension (extra) judiciaire du paiement, faillite ou restructuration de la dette du client, le client est réputé en défaut et, sans autre mise en demeure, la créance est immédiatement exigible et exigible et les intérêts commerciaux légaux néerlandais applicables sont dus, une partie d'un (1) mois étant considérée comme un mois complet de dépassement du montant dû impayé.
 39. Si Rubi doit prendre des mesures (extra) judiciaires en raison d'un retard de paiement, tous les frais qui en résultent seront à la charge du client, qui s'élèvent à au moins 15% de la créance impayée avec un minimum de € 150, - euro, sans préjudice du droit à une indemnisation intégrale.
 40. Le Client renonce au droit de suspendre ou de régler un paiement.
 41. Réserve de propriété et privilège
 42. Toutes les marchandises livrées par Rubi restent la propriété de Rubi jusqu'à ce que le client ait correctement rempli toutes ses obligations découlant du ou liées au(x) contrat(s) conclu(s) avec Rubi. Jusqu'à ce moment, le client est tenu de séparer les marchandises livrées par Rubi des autres articles et clairement identifiés comme étant la propriété de Rubi, de les maintenir correctement assurées et assurées et de mettre la police de ces assurances à disposition pour inspection à la première demande de Rubi et de ne pas procéder au traitement de ces articles.
 43. Malgré la réserve de propriété, les marchandises livrées sont détenues par le client à ses propres frais et risques.
 44. S'il existe une crainte fondée que le client ne remplisse aucune obligation en vertu du paragraphe 1 du présent article envers Rubi, ou s'il existe une crainte fondée que le client ne se conformera pas aux obligations susmentionnées, le client est tenu de mettre à la disposition de Rubi les composants et/ou les marchandises nouvellement formées livrés sous réserve de propriété, éventuellement les composants et/ou les marchandises nouvellement formées, à première demande. Si le client ne coopère pas à cela, Rubi a le droit, sans autre mise en demeure, de prendre immédiatement possession des marchandises livrées, auxquelles le client a déjà accordé l'autorisation inconditionnelleet irrévocable d'entrer dans tous les lieux où se trouvent les biens de Rubi et de les reprendre. Les frais de reprise/cadeau seront à la charge du client.
 45. Tant que les obligations ci-dessus n'ont pas été remplies, le client n'a pas le droit de disposer des marchandises concernées, ni d'établir un privilège ou un privilège sans possession sur les marchandises en question. Si le client livre néanmoins les marchandises livrées sous réserve de propriété à un tiers, le client est tenu de se réserver la propriété des marchandises en question.
 46. Rubi fournit au client la propriété des marchandises livrées sous réserve du privilège de Rubi au moment où le client a rempli toutes ses obligations envers Rubi, en partie au profit d'autres réclamations que Rubi a contre le client. À première demande, le client fournira à Rubi toute la coopération nécessaire et souhaitable dans ce contexte.
 47. Réclamations et retours
 48. Le client doit vérifier les marchandises livrées immédiatement après la livraison pour tout écart par rapport à ce qui a été convenu. Toute réclamation concernant les marchandises livrées doit être soumise à Rubi par écrit, accompagnée de la liste de colisage correspondante et des photos au plus tard 5 jours après la livraison. Après l'expiration du délai susmentionné, les marchandises livrées seront réputées irrévocablement et inconditionnellement acceptées par le client. Le client doit garder la marchandise défectueuse à la disposition du client. En introduisant une réclamation, l'obligation de paiement du client en ce qui concerne les marchandises litigieuses n'est pas suspendue.
 49. Les réclamations ne sont valables que dans la mesure où l'emballage de la marchandise est encore dans son état d'origine et non endommagé. Si les marchandises sont endommagées de manière perceptible à l'arrivée, le client doit faire une réserve écrite auprès du transporteur et, contrairement à ce qui précède, doit en informer Rubi dans les vingt-quatre (24) heures suivant la réception.
 50. Les marchandises défectueuses ne peuvent être retournées qu'après que Rubi l'ait confirmé par écrit au client. Les plaintes soumises autrement ne seront pas traitées.
 51. Si les marchandises livrées sous garantie du fabricant ou de l'importateur sont retournées pour l'évaluation de la garantie par le fabricant ou l'importateur concerné, les frais, y compris ceux encourus pour Rubi, seront facturés au client.
 52. Si les marchandises sont retournées à Rubi pour réparation sans réclamation, ces marchandises restent considérées comme ayant été livrées au client avec toutes les conséquences associées, tandis que les frais (éventuels) de réparation et de transport seront facturés au client.
 53. Dans les conditions à fixer par Rubi, les marchandises déjà livrées peuvent être reprises avec crédit sur la facture envoyée, à condition que les marchandises soient encore dans leur état d'origine, dans l'emballage et appartiennent toujours à la gamme actuelle, à la seule discrétion de Rubi. Les marchandises livrées seront retournées jusqu'à trente (30) jours après la date de livraison. Les frais de crédit sont facturés par Rubi au client.
 54. Les produits doivent être retournés à l'adresse de l'entrepôt de Rubi situé en Espagne, sauf indication contraire explicite de Rubi. Les coûts de ceci sont à la charge du client.
 55. Exigences de divulgation
 56. Sans préjudice de tous les autres droits de Rubi, si le client prévoit ou doit raisonnablement prévoir qu'il manquera à une ou plusieurs de ses obligations, il est tenu d'en informer immédiatement Rubi par écrit, en indiquant les raisons et la durée probable de ce manquement.
 57. Le Client doit fournir activement à Rubi toutes les informations susceptibles d'intéresser Rubi dans le cadre du contrat.
 58. Le non-respect des obligations découlant du présent article dans les délais et/ou dans leur intégralité aura pour conséquence que le client ne pourra pas invoquer la force majeure.
 59. Dommages et responsabilité
 60. Rubi, ses employés ou les tiers engagés par elle ne sont pas responsables des dommages du client en ce qui concerne toute obligation de livraison, la livraison des marchandises, les marchandises livrées elles-mêmes ou leur utilisation, les propriétés où

La qualité des marchandises vendues et / ou livrées, ou tout travail, service ou conseil donné par Rubi ou en son nom, Cela inclut les dommages résultant de la mauvaise exécution d'une obligation de réparation ou de relivraison.

 1. Ne sont pas non plus éligibles au remboursement : les frais de transport, les frais de déplacement et d'hébergement, les frais de (dé)montage et/ou de (ré)installation, la réduction des bénéfices, le marquage des entreprises. Pas même dans le cas où Rubi a été informé par le client ou a reçu un préavis de défaut.

 2. Les dispositions des articles 14.1 et 14.2 ne s'appliquent pas dans le cas où le client prouve qu'il y a une intention ou une imprudence délibérée de la part de Rubi. Dans ce cas, le dommage est limité au dommage direct subi par le client. Dans le cas où Rubi est responsable, la responsabilité est plafonnée à un montant égal au montant de la facture et jamais plus que le montant payé en vertu de l'assurance de Rubi.

 3. Si le contrat avec le client concerne des marchandises que Rubi obtient ou a obtenues auprès de tiers, le client n'a pas d'autres droits que ceux qu'il peut faire valoir directement contre le fabricant ou contre le fournisseur de Rubi sur la base de la garantie donnée par ce fabricant ou fournisseur sur les marchandises livrées. Le traitement d'une réclamation au titre de la garantie est entièrement à la discrétion du fabricant ou de l'importateur concerné.

 4. Protection

 5. Le client indemnise Rubi contre toutes les demandes d'indemnisation de tiers pour dommages ou autres, qui sont directement ou indirectement, indirectement ou immédiatement une conséquence du (des) contrat (s) et donc des biens et / ou services fournis par Rubi à la suite de réclamations de tiers.

 6. Le client indemnise également Rubi contre toutes les demandes d'indemnisation de tiers pour dommages ou autres, qui sont directement ou indirectement liées au traitement et / ou à la transmission (électronique) des informations fournies par Rubi, sauf en cas d'intention ou d'imprudence délibérée de la part de Rubi.

 7. Garantie

 8. La période de garantie de Rubi est égale à la période de garantie du fabricant.

 9. Rubi n'est jamais responsable de l'adéquation finale des produits à chaque application individuelle par le client, ni des conseils concernant l'utilisation ou l'application des produits.

 10. Si, pendant la période de garantie, une réparation ou une modification des marchandises vendues et/ou livrées est effectuée sans l'accord écrit préalable de Rubi, ou si le client ne remplit pas ses obligations de paiement à temps, toute obligation de garantie devient immédiatement caduque. Le client ne peut refuser d'effectuer le paiement au motif que toute obligation de garantie n'a pas été remplie, pas encore ou pas entièrement.

 11. La garantie ne s'applique pas si un défaut est le résultat d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'une mauvaise installation, de travaux (de réparation) non autorisés par Rubi effectués sur le produit, de modifications ou d'utilisation non autorisées du produit ou si le défaut résulte d'une utilisation non normale du produit / article ou d'un incendie ou d'une autre coïncidence, qu'il soit imputable ou non.

 12. Assurance

 13. Le client est tenu de s'assurer de manière adéquate pour la responsabilité civile et professionnelle. À première demande, le client donnera à Rubi accès à la ou aux politiques pertinentes. Le client s'engage – immédiatement après avoir été tenu responsable par Rubi – à céder toutes les créances relatives au(x) paiement(s) de jetons d'assurance à Rubi à première demande.

 14. Suspension et dissolution

 15. Rubi est en droit de suspendre l'exécution des obligations ou de résilier le contrat si :

 16. Le client ne remplit pas les obligations découlant du contrat, pas entièrement ou pas à temps ;

 17. Les circonstances dont Rubi a eu connaissance après la conclusion du contrat donnent de bonnes raisons de craindre que le client ne respecte pas les obligations ;

 18. Rubi n'est plus en mesure de remplir ses obligations en raison de retards de la part du client ;

 19. Au moment de la conclusion du contrat, il a été demandé au client de fournir une garantie pour l'exécution de ses obligations en vertu du contrat et cette garantie n'est pas fournie ou est insuffisante, à la seule discrétion de Rubi;

 20. En cas de décès, (demande de) restructuration de dettes, (demande de) suspension de paiement et/ou (demande de) faillite.

 21. Rubi a également le droit de résilier l'accord si des circonstances de nature telle qu'il est impossible ou qu'on ne peut s'attendre à ce qu'il soit respecté conformément aux normes de caractère raisonnable et équitable ou si d'autres circonstances surviennent à la suite desquelles le maintien inchangé de l'accord ne peut être attendu.

 22. En cas de suspension et/ou de dissolution, le droit du client à la garantie en ce qui concerne les produits et/ou marchandises s'éteint également immédiatement.

 23. En cas de suspension et/ou de dissolution, toutes les créances de Rubi à l'encontre du client sont immédiatement exigibles. Rubi se réserve le droit de réclamer une indemnisation au client.

 24. Responsabilité du client

 25. Si le client conclut un contrat avec une personne morale, la direction de cette personne morale, au moins la personne qui a représenté la personne morale du client vis-à-vis de Rubi lors de la conclusion du contrat, se garantit envers elle l'exécution de toutes les obligations découlant de cet accord pour le client.

 26. Bulletin

 27. En concluant le contrat, le client accepte que ses données soient incluses dans le fichier client et que Rubi puisse utiliser ces données pour fournir activement au client des informations concernant les produits livrés, les nouveaux produits, les offres, les bulletins d'information et autres. Si le client ne le juge pas (ou plus) souhaitable, il peut à tout moment demander à Rubi de supprimer ses données de l'administration de Rubi.

 28. Traitement des données personnelles

Si des données à caractère personnel sont traitées par Rubi, les dispositions du présent article s'appliquent.

 1. Dans le cadre de l'exécution du travail, Rubi est (éventuellement) le responsable du traitement au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
 2. Dans le contrat et les présentes conditions générales, les parties remplissent leur obligation en vertu de l'article 26, paragraphe 1 du RGPD de déterminer de manière transparente les responsabilités pour l'exécution des obligations en vertu du RGPD.
 3. Rubi traite les données personnelles de manière appropriée et soigneuse, conformément aux lois et règlements applicables et (uniquement) aux fins de l'exécution du contrat. Dans la mesure nécessaire, les parties coopèrent pleinement à cet égard. En outre, Rubi prendra des mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données personnelles contre la perte ou toute autre forme de traitement illégal, en tenant compte de l'état de la technique et de la nature du traitement.

Enfin, dès que les données

Personnelles ne seront plus nécessaires à l'exécution du présent accord, Rubi se chargera immédiatement de la destruction de ces données personnelles.

 1. Rubi coopère pleinement avec le client pour s'assurer que les personnes concernées au sens de l'article 4, paragraphe 1, du RGPD :

 2. avoir accès à leurs données personnelles ;

 3. faire supprimer ou corriger les données personnelles ; et/ou

 4. a-t-il démontré que des données à caractère personnel ont été supprimées ou corrigées si elles sont incorrectes ou, si Rubi conteste le point de vue de la personne concernée selon lequel celle-ci considère que ses données personnelles sont incorrectes.

 5. Rubi informera le client sans délai, et en tout état de cause dans les 72 heures suivant sa prise de connaissance, s'il découvre ou soupçonne raisonnablement qu'une violation de données s'est produite en ce qui concerne les données personnelles qu'elle traite dans le cadre de l'exécution du contrat. En cas de violation de données, Rubi mettra tout en œuvre pour trouver les options de récupération nécessaires et en informer les personnes concernées.

 6. Le Client indemnise Rubi contre toute réclamation des employés et/ou d'autres tiers en relation avec une violation des dispositions du présent article et indemnise Rubi pour les dommages et coûts connexes.

 7. Changement de conditions

 8. Rubi se réserve le droit de modifier ces termes et conditions à tout moment.

Modifier.

 1. Les modifications seront notifiées au client par écrit ou par voie électronique par e-mail et prendront effet un (1) mois après la date de cette publication, sauf indication contraire dans la publication. Si le client ne s'oppose pas à la modification des conditions générales dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de publication, le client sera réputé avoir accepté la modification.
 2. Confidentialité
 3. Le client est tenu de respecter la confidentialité vis-à-vis des tiers, sauf en cas d'obligation légale. Cette confidentialité concerne toutes les informations de nature confidentielle qui ont été mises à la disposition du client par Rubi, y compris, mais sans s'y limiter, les prix et les termes et conditions.
 4. Tribunal compétent et droit applicable
 5. Tous les litiges sont soumis au droit néerlandais et ne seront soumis qu'au jugement du tribunal compétent du tribunal de district de Zélande – Brabant-Occidental, emplacement Breda.
 6. L'application de la Convention de Vienne sur les ventes est exclue.