logo

Privacybeleid

VOORDAT U BEGINT...

 • In dit Privacybeleid vindt u alle relevante informatie die van toepassing is op het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken, ongeacht het kanaal of middel via hetwelk u met RUBÍ communiceert. Zodra u ons uw gegevens verstrekt, wordt u deel van de gemeenschap die RUBÍ Club Rubí noemt.

Club RubÍ is een digitaal platform dat de internationale ontmoetingsplaats wil zijn voor professionals op het gebied van de installatie van keramische tegels, met exclusieve campagnes en voordelen voor tegelzetters. Het platform biedt een brede waaier aan inhoud, diensten en hulpprogramma's die beschikbaar zijn voor zowel de mobiele versie (app) als de desktopversie (web).

 • Enkele van de namen die wij in dit Privacybeleid zullen gebruiken:

  • Wanneer we spreken over ons Platform verwijzen we doorgaans naar een van de kanalen of digitale of persoonlijke media die u hebt gebruikt om te communiceren met ons, waarvan deze de belangrijkste zijn:

   • Onze hoofdwebsite https://www.rubi.com/es en elk van de webpagina's van ons domein.

   • Onze app van Club Rubí. De app zal alleen gegevens verwerken wanneer deze op de voorgrond wordt uitgevoerd door een actie van de Gebruiker.

   • Persoonlijk, bij een van de door RUBÍ georganiseerde activiteiten.

  • Wanneer we spreken over Gebruiker verwijzen we naar u zodra u toegang heeft verkregen tot een van onze webpagina's, onze app, of omdat u ons informatie heeft verstrekt via welk middel dan ook, zoals bijvoorbeeld de registratieformulieren die in elk geval beschikbaar zijn voor inschrijving op professionele, opleidings-, culturele evenementen en andere activiteiten die door RUBÍ alleen of in samenwerking met andere entiteiten worden georganiseerd.

 • Naast dit Privacybeleid zijn ook de algemene voorwaarden van toepassing waarmee u uitdrukkelijk hebt ingestemd voor specifieke doeleinden.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

GERMANS BOADA, S.A.. Vennootschap met statutaire zetel in Rubí (Barcelona) en fiscaal identificatienummer A-08.244.915.

 • Postadres: Avinguda de les Olimpiades 89-91, 08191, Rubí (Barcelona).

 • E-mailadres voor de uitoefening van het recht op gegevensbescherming: gdpr@rubi.com

GERMANS BOADA, S.A. kan hierna zonder onderscheid ‘‘RUBÍ’’ ‘‘GERMANS BOADA’’, ‘‘Wij’ of de ‘‘Verantwoordelijke voor de verwerking’’ worden genoemd.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de verordening zijn "Persoonsgegevens" alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.

 1. Welke gegevens gebruikt GERMANS BOADA?

RUBÍ verzamelt en verwerkt verschillende gegevens naargelang de producten, diensten of functionaliteiten waarvan u op een bepaald ogenblik wenst te genieten of zelfs omdat u contact met ons opneemt voor een specifiek verzoek. Over het algemeen worden de gegevens ingedeeld in gegevens die u direct en/of indirect verstrekt.

 1. Gegevens of informatie die u als Gebruiker rechtstreeks aan ons verstrekt:
 • Registratiegegevens. Tijdens de registratie als Gebruiker van het Platform (zowel webpagina's als app) kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: voornaam, naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, ID-kaart of paspoort of soortgelijk document dat u identificeert, geboortedatum. Wij kunnen ook informatie vragen over uw beroepsbezigheden en opleidingsniveau, alsmede over uw kennis van de bouwsector in het algemeen. Wij kunnen u ook verschillende vragen stellen over de bouwsector en onze producten en diensten tijdens uw registratie in ons systeem om uw voorkeuren te bepalen. Het kan nodig zijn om deze informatie te verstrekken om toegang te krijgen tot het Platform van RUBÍ, deel te nemen aan elk evenement georganiseerd of mede-georganiseerd door RUBÍ, te profiteren van het inwisselen van punten en kortingen en zelfs commerciële informatie over ons te ontvangen. Indien u ons deze informatie niet bezorgt, kan het gebeuren dat u de registratie als Gebruiker niet kunt voltooien of dat u niet van de diensten, activiteiten of functionaliteiten van RUBÍ kunt genieten.

 • Informatie over het Gebruikersprofiel. De informatie die u als Gebruiker aan het Platform kunt toevoegen met het oog op het gebruik van de diensten en functies die door RUBÍ worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een bijnaam of nickname, aangekochte producten of diensten, enz. U kunt de Persoonsgegevens in uw profiel te allen tijde bekijken en bewerken. U dient zich ervan bewust te zijn dat RUBÍ geen credit-/debetkaartgegevens opslaat waarmee mogelijk betaald kan worden voor sommige betalende functionaliteiten die mogelijk beschikbaar zijn. In voorkomend geval worden deze credit/debetkaartgegevens door u verstrekt aan naar behoren erkende elektronische betalingsdienstaanbieders die de gegevens ontvangen en opslaan om de betaling namens RUBÍ te beheren, zonder dat deze gegevens zich op de servers en systemen van RUBÍ bevinden. Wij zorgen er echter voor dat de provider die deze dienst verleent, dit op een veilige manier doet en daarbij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treft, alsmede versleuteling, waar van toepassing.

 • Aanvullende informatie die u als Gebruiker wenst te delen. De informatie die u voor andere doeleinden kunt delen, kan bijvoorbeeld bestaan uit profielfoto's of gegevens uit uw eigen biografie, meningen over onze producten of diensten, opmerkingen, enz.

 • Informatie over mededelingen, vorderingen of klachten en opmerkingen die bij RUBÍ zijn ingediend. RUBÍ heeft toegang tot de gegevens en informatie die u verstrekt voor het afhandelen van twijfels, verzoeken om informatie, klachten, suggesties of opmerkingen, hetzij via de voor dit doel opgestelde formulieren, per e-mail of via de chat service of dienst die beschikbaar kan zijn op het Platform of enig bekend communicatiekanaal.

 • Opmerkingen voor onze sociale netwerken, alsook op de website(s) waar onze producten, diensten of door ons georganiseerde evenementen worden beoordeeld.

 1. Gegevens of informatie die u indirect aan ons verstrekt als Gebruiker:
 • Gegevens die voortvloeien uit het gebruik van het Platform, alsmede uw voorkeuren.

 • Gegevens van het apparaat waarmee u, als Gebruiker, met het Platform communiceert. RUBÍ verzamelt gegevens met betrekking tot het IP-adres van het apparaat van de gebruiker, de versie van het besturingssysteem, de browser die u gebruikt, de internetverbinding en de tijdzone.

 • Gegevens afkomstig van de oorsprong van de Gebruiker. In het geval dat u als Gebruiker het Platform bereikt via een externe bron zoals, bijvoorbeeld, een link van een andere website of een sociaal netwerk, via Google, enz., kunnen deze gegevens rechtstreeks door u als Gebruiker worden gecontroleerd via de externe bron via dewelke u naar het Platform van RUBÍ wordt doorverwezen. Raadpleeg het privacybeleid van externe bronnen waarlangs u surft.

 • Geolocatiegegevens. Voor zover u daar als Gebruiker toestemming voor geeft, raadpleegt RUBÍ de gegevens met betrekking tot de locatie van uw apparaat alleen en uitsluitend op het moment van registratie als Gebruiker. Deze informatie wordt enkel geraadpleegd op het ogenblik van de registratie om de inhoud te bepalen die u zou kunnen interesseren, afhankelijk van het territoriale bereik, alsook de taal die u vermoedelijk verstaat, zodat wij met u kunnen communiceren. In geen geval worden de gegevens over tracking door geolocatie of soortgelijke technologie opgeslagen in de systemen van RUBÍ. Er is geen enkele vorm van tracking, real-time locatie, of enige andere inbreukmakende maatregel betreffende uw privacy.

 • Gegevens afkomstig van het gebruik van Cookies. RUBÍ kan eigen cookies en cookies van derden gebruiken om het surfen van gebruikers te vergemakkelijken en voor statistische doeleinden op zijn website. U wordt hiervan bijkomend op de hoogte gebracht en u kunt uw privacy op elk moment beheren.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

 1. Zodat u zich kunt registreren en gebruik kunt maken van het Platform van RUBÍ.

RUBÍ gebruikt de gegevens die het van Gebruikers verzamelt om de toegang tot en de communicatie met het Platform te beheren.

Het is mogelijk dat RUBÍ, om aan de gevraagde doeleinden te beantwoorden, uw gegevens meedeelt aan bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte (''EER''). In deze gevallen zal RUBÍ passende waarborgen hanteren om uw informatie te beschermen.

Bij gebrek aan een vaststelling van gepastheid van de Europese Commissie met het land van bestemming, zal de overdracht bij wijze van alternatief plaatsvinden op basis van:

 • Het gebruik van de standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld en door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

 • De uitvoering van de eventuele overeenkomst die u aan RUBÍ bindt op basis van deelname aan door RUBÍ georganiseerde activiteiten, alsmede aan loterijen, prijsvragen en/of promoties.

 • Uw uitdrukkelijke toestemming dat wij u daar specifiek om zullen vragen.

Wij delen u mede dat alle verwerkingen van persoonsgegevens door RUBÍ worden uitgevoerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, organieke wet 3/2018 van 5 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor digitale rechten en andere toepasselijke regelgeving.

 1. Uw gegevens meedelen aan de bedrijven van de bedrijvengroep van RUBÍ voor interne administratieve doeleinden en/of voor het verzenden van commerciële mededelingen, onder meer volgens uw voorkeursprofiel. Dit doel kan de promotie en uitvoering van commerciële aanbiedingen, prijsvragen en/of opleidingsactiviteiten omvatten, zowel online als offline over producten en diensten die door RUBÍ of een van de bedrijven van de groep op de markt worden gebracht.

Het kan gebeuren dat wij uw gegevens delen met de bedrijven die deel uitmaken van de bedrijvengroep RUBÍ, hetzij voor interne administratieve doeleinden van de bedrijvengroep, hetzij om u commerciële mededelingen te sturen in overeenstemming met uw profielvoorkeuren. Dit doel kan de promotie en uitvoering van commerciële aanbiedingen, prijsvragen en/of opleidingsactiviteiten omvatten, zowel online als offline over producten en diensten die door RUBÍ of een van de bedrijven van de bedrijvengroep op de markt worden gebracht. De producten of diensten zullen altijd verband houden met de producten of diensten die door RUBÍ op de markt worden gebracht of die u, indien van toepassing, hebt gekocht.

Als wij uw gegevens delen met een van de bedrijven van de groep en wij uw toestemming nodig hebben, zullen wij u die vooraf vragen. Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze eveneens te allen tijde intrekken. Indien u echter uw toestemming hebt ingetrokken, heeft dit geen gevolgen voor de verwerking die wij eerder rechtmatig hebben uitgevoerd op basis van uw toestemming.

Het is mogelijk dat een van de bedrijven van de groep RUBÍ buiten de Europese Economische Ruimte (''EER'') is gevestigd. In dat geval zal RUBÍ passende waarborgen vaststellen om uw informatie te beschermen.

Bij gebrek aan een vaststelling van gepastheid van de Europese Commissie met het land van bestemming, zal de overdracht bij wijze van alternatief plaatsvinden op basis van:

 • Het gebruik van de standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld en door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

 • De uitvoering van de eventuele overeenkomst die u aan RUBÍ bindt op basis van deelname aan door RUBÍ georganiseerde activiteiten, alsmede aan loterijen, prijsvragen en/of promoties.

 • Uw uitdrukkelijke toestemming dat wij u daar specifiek om zullen vragen.

 1. Voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige, fiscale, administratieve en contractuele verplichtingen in verband met de levering van de door de gebruiker gevraagde diensten, zoals deelname aan een prijsvraag, een opleidingsactiviteit of een evenement van soortgelijke categorie, met inbegrip van eventuele incassoprocedures via de beveiligde Payment Gateway die door een externe provider wordt aangeboden.

 2. Verzenden van commerciële communicatie, onder meer op basis van uw profielvoorkeuren. Dit doel kan de promotie en uitvoering van commerciële aanbiedingen, prijsvragen en/of opleidingsactiviteiten omvatten, zowel online als offline over producten en diensten die door RUBÍ op de markt worden gebracht. Ook kunnen wij u, indien u klant bent geweest of een contractuele relatie met RUBÍ hebt onderhouden, reclame sturen over onze producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u hebt gekocht.

RUBÍ kan u commerciële mededelingen sturen over zijn producten en/of diensten, alsmede over soortgelijke inhoud waarvoor u belangstelling hebt getoond door uw gegevens in een daartoe bestemd register in te voeren. RUBÍ kan gepersonaliseerde commerciële mededelingen selecteren en verzenden op basis van verzoeken van de Gebruiker.

RUBÍ kan u mededelingen sturen via elk communicatiemiddel uitgevoerd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: e-mail, telefoongesprekken, multiplatformberichten of chat, geautomatiseerde communicatie zonder menselijke tussenkomst, pushmeldingen bestaande uit het verzenden van reclameboodschappen naar een mobiele telefoon of elk soortgelijk type communicatie) over producten en diensten van RUBÍ volgens de voorkeuren die u bij de registratie hebt aangegeven, evenals de verzoeken die u hebt gedaan.

U kunt zich afmelden voor alle commerciële mededelingen door u uit te schrijven in de functie die daartoe in elke mededeling is voorzien. U kunt ook uw communicatie- en privacyvoorkeuren beheren via het Platform.

Er kunnen gegevensverwerkers zijn die RUBÍ diensten verlenen voor de verzending en het beheer van commerciële mededelingen, met wie een passende gegevensverwerkingsovereenkomst zal worden gesloten die de verwerking beperkt tot de verwezenlijking van de specifieke doeleinden.

 1. Afhandelen van vorderingen, klachten, incidenten en/of vragen.

De informatie kan worden verwerkt om vorderingen, klachten, incidenten en/of vragen af te handelen, zowel op verzoek van Gebruikers als ambtshalve door RUBÍ.

 1. Opsporen en onderzoeken van fraude en mogelijk plegen van misdrijven of onwettige handelingen.

RUBÍ kan de informatie verwerken met het oog op het opsporen en onderzoeken van fraude, en voor het onderzoek van mogelijke zaken in verband met de naleving van de regelgeving, alsmede het mogelijk plegen van vermeende misdrijven. In die zin kunnen wij u om informatie vragen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen om gedrag te vervolgen dat in strijd kan zijn met de toepasselijke wetgeving en onze algemene voorwaarden, alsmede mogelijke rechtsgrondslagen van door ons georganiseerde prijsvragen.

 1. Statistische doeleinden en analyse.

De informatie kan worden gebruikt om het gedrag en de voorkeuren van Gebruikers te analyseren en om de best mogelijke ervaring te bieden bij het gebruik van het Platform en opdat u gemakkelijk en intuïtief toegang kunt krijgen tot zowel de functionaliteiten als het beheer van uw privacy. Het verbeteren van uw ervaring betekent dat u kunt genieten van het Platform en direct toegang hebt tot informatie die voor u van belang kan zijn, maar ook dat u uw privacyvoorkeuren kunt beheren. Wij kunnen ook enquêtes uitvoeren om te peilen naar uw tevredenheid of suggesties over onze producten en diensten die u eerder hebt gekocht.

 1. Verwerken van schadegevallen en claims bij verzekeraars.

RUBÍ kan de gegevens van de Gebruiker verwerken om elke schade of onvoorziene gebeurtenis te melden die de door RUBÍ afgesloten verzekeringspolis kan dekken.

WAT IS DE RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING?

===============================================

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van verschillende rechtsgrondslagen, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving:

Doel van de verwerking

Rechtmatigheid

Zodat u het Platform van RUBÍ kunt gebruiken

Wij moeten uw gegevens voornamelijk verwerken om de voorwaarden te vervullen die het gebruik van het Platform reguleren en opdat u zich kunt registreren als Gebruiker. Totdat u zich registreert als Gebruiker, zullen wij uw gegevens verwerken voor de toepassing van precontractuele maatregelen op uw verzoek om toegang op het Platform.

Het is mogelijk dat wij, indien uw gegevens worden beschouwd als contactgegevens, van individuele ondernemers en/of vrije beroepsbeoefenaars, uw gegevens verwerken op basis van ons rechtmatig belang.

Doorgeven van uw gegevens aan bedrijven van de bedrijvengroep RUBÍ

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan bedrijven van de groep op basis van de toestemming die wij u daarvoor specifiek vragen.

Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens moeten doorgeven aan bedrijven van de groep op basis van een contractuele relatie die u met ons hebt, bijvoorbeeld om deel te nemen aan een prijsvraag of een opleidingsevenement dat wordt georganiseerd door onze dochteronderneming in het land waar u woont.

Wij kunnen ook een rechtmatig belang hebben bij het doorgeven van uw gegevens binnen de bedrijvengroep voor interne administratieve doeleinden.

Voldoen aan de wettelijke, boekhoudkundige, fiscale, administratieve en contractuele verplichtingen in verband met de verlening van de door de Gebruiker gevraagde diensten

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die ons zijn opgelegd in verband met onze boekhoudkundige, fiscale, administratieve en andere activiteiten in verband met onze relatie met u als Gebruiker.

Wij begrijpen ook dat de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk kan zijn om te voldoen aan contractuele verplichtingen die ons kunnen binden aan u als Gebruiker, of omdat u hebt meegedaan aan een prijsvraag of een opleidingsactiviteit.

Verzenden van commerciële communicatie, onder meer op basis van uw profielvoorkeuren.

Voor het verzenden van commerciële mededelingen maken wij gebruik van de toestemming die u ons geeft, bijvoorbeeld wanneer u instemt met het ontvangen van gepersonaliseerde informatie.

Indien u echter klant bent of zich hebt ingeschreven voor een door ons georganiseerde of medegeorganiseerde prijsvraag en/of een opleiding of soortgelijke activiteit, zullen wij uw gegevens verwerken met het oog op het verzenden van commerciële mededelingen op basis van de door u gevraagde contractuele relatie.

Afhandelen van vorderingen, klachten, incidenten en/of vragen

Wij zijn van mening dat wij een rechtmatig belang hebben voor het behandelen en oplossen van uw vorderingen, klachten, incidenten en/of vragen. Wij begrijpen dat deze gegevensverwerking gunstig voor u is omdat wij aan uw behoeften zullen kunnen voldoen.

Wij zijn ook van mening dat wij aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen wanneer u uw rechten tegenover ons uitoefent met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens of onze producten en diensten.

Daarnaast kunnen wij, indien u contact met ons opneemt in verband met een bestelling van onze producten of diensten, uw Persoonsgegevens verwerken in verband met de uitvoering van een overeenkomst.

Fraude en het mogelijk plegen van misdrijven of onwettige handelingen opsporen en onderzoeken

Wij zijn van mening dat wij een rechtmatig belang hebben voor het verwerken van uw Persoonsgegevens en dat wij moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen die ons zijn opgelegd om controles uit te voeren die nodig zijn om mogelijke fraude of frauduleus gebruik op te sporen en te voorkomen wanneer u het Platform gebruikt.

Statistische doeleinden en analyse

Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot de bruikbaarheid van het Platform en de mate van tevredenheid van de Gebruiker op basis van ons rechtmatig belang, omdat wij ook geloven dat het voor u gunstig is om inhoud van hogere kwaliteit te kunnen aanbieden op basis van uw voorkeuren. Wij kunnen er ook belang bij hebben uw mening en suggesties te kennen over de producten en diensten die u eerder van de groep RUBÍ hebt gekocht.

Afhandelen van schadegevallen en claims bij verzekeraars

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die ons zijn opgelegd, achten wij het noodzakelijk om uw Persoonsgegevens te verwerken in verband met de eventuele afhandeling van schadegevallen en klachten bij verzekeraars met betrekking tot bestellingen, aanvragen, prijsvragen en activiteiten die door ons worden georganiseerd.

WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS?

Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens meedelen aan sommige van de bedrijven van de bedrijvengroep RUBÍ, hetzij voor interne administratieve doeleinden, hetzij om u commerciële mededelingen te sturen, zelfs in functie van uw profielvoorkeuren naargelang waar u zich bevindt. Dit doel kan de promotie en uitvoering van commerciële aanbiedingen, prijsvragen en/of opleidingsactiviteiten omvatten, zowel online als offline over producten en diensten die door RUBÍ of een van de bedrijven van de bedrijvengroep op de markt worden gebracht. In dat geval zullen wij u om uw specifieke toestemming vragen of zullen wij u in kennis stellen van de gebruikte legitimatiegrondslag.

Bovendien kunnen wij sommige specifieke gegevens meedelen aan onze contractuele leveranciers met wie wij garanderen dat wij bindende contractuele beloften hebben ondertekend betreffende de naleving van de gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsvoorschriften voor de mededeling van gegevens tussen de voor de verwerking verantwoordelijke en de gegevensverwerker.

De mogelijke ontvangers van uw gegevens zijn:

 • Dienstverleners. RUBÍ kan de levering van bepaalde diensten uitbesteden, zodat er entiteiten kunnen zijn die toegang hebben tot bepaalde gegevens voor de exclusieve uitvoering van de uitbestede dienst.

 • Betalingsdienstaanbieders. In het geval dat u de gegevens van uw credit/debetkaart invoert via het Platform van RUBÍ, zullen uw gegevens rechtstreeks worden opgeslagen in door RUBÍ gecontracteerde betalingsplatforms. De aanbieders van deze diensten zijn geselecteerd op hun naleving van de PCI SSC-beveiligingsmaatregelen (Payment Card Industry Security Standards). RUBÍ slaat deze gegevens in geen geval op.

 • Klantendienst en incidentenbeheer. RUBÍ kan uw gegevens meedelen aan de bedrijven die instaan voor de klantendienst, alsook aan de bedrijven die acties leiden met het oog op het meten van de graad van tevredenheid van de Gebruikers en de levering van de Dienst mits voorafgaande schriftelijke overeenkomst met hen.

 • Bedrijven van de Groep RUBÍ. RUBÍ kan uw gegevens meedelen aan andere bedrijven van de Groep RUBÍ om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van het Platform.

 • Diensten inzake IT-systemen. RUBÍ kan IT-diensten inschakelen voor het beheer en onderhoud van de eigen systemen van RUBÍ, zodat deze entiteiten bijkomende toegang hebben tot gegevens die eigendom zijn van RUBÍ.

 • Verzekeringsmaatschappijen. RUBÍ kan gegevens meedelen aan verzekeringsmaatschappijen, alsook aan verzekeringsmakelaars met wie RUBÍ een contractuele relatie heeft voor de verwerking, het beheer en de controle van vorderingen en schadegevallen die voortvloeien uit de activiteit van RUBÍ en zijn medewerkers.

 • Mede-organisatoren van opleidings- of culturele evenementen: Het is mogelijk dat wij om contractuele redenen bepaalde gegevens moeten delen met andere entiteiten waarmee RUBÍ samen evenementen of activiteiten organiseert die hoofdzakelijk verband houden met de beroepsopleiding.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Doel van de verwerking

Bewaartermijn

Dat u het Platform van RUBÍ kunt gebruiken

Wij zullen de gegevens verwerken en bewaren totdat u zich afmeldt van het Platform en ophoudt een Gebruiker hiervan te zijn.

Voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige, fiscale, administratieve en contractuele verplichtingen in verband met de levering van de door de Gebruiker gevraagde diensten, met inbegrip van eventuele incassoprocedures via de beveiligde Payment Gateway die door een externe provider wordt aangeboden

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de verplichtingen van RUBÍ te beheren.

Het verzenden van commerciële communicatie, onder meer op basis van uw profielvoorkeuren

Wij bewaren uw gegevens totdat u zich afmeldt of uw abonnement op onze nieuwsbrief opzegt. In het geval van gepersonaliseerde reclame bewaren wij uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt.

Afhandelen van vorderingen, klachten, incidenten en/of vragen

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de verplichtingen van RUBÍ te beheren.

Fraude en het mogelijk plegen van misdrijven of onwettige handelingen opsporen en onderzoeken

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de verplichtingen van RUBÍ te beheren.

Statistische doeleinden en analyse

Wij verwerken uw gegevens op ad-hocbasis wanneer een specifiek kwaliteitsonderzoek wordt uitgevoerd of totdat uw surfgegevens door RUBÍ zijn geanonimiseerd.

Afhandelen van schadegevallen en claims bij verzekeraars

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de verplichtingen van RUBÍ te beheren.

Zodra u zich heeft uitgeschreven van het Platform en ophoudt een Gebruiker te zijn of zodra de hierboven vastgestelde periode van bewaring is verstreken, kan RUBÍ uw gegevens bewaren tot de verjaringstermijnen van contractuele en fiscale verplichtingen en andere toepasselijke regelgeving. De gegevens zullen naar behoren worden geblokkeerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, waarbij door RUBÍ alle redelijke technische en organisatorische maatregelen zullen worden genomen om de verwerking ervan te voorkomen, met uitzondering van de verstrekking van gegevens aan rechters en rechtbanken, het Openbaar Ministerie of de bevoegde overheidsinstanties, met name de gegevensbeschermingsautoriteiten en de verzekeraars bij schadegevallen voor de opeising, in elk geval, van mogelijke aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw relatie met RUBÍ.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Als Gebruiker kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

Rechten

Beschrijving

Recht van toegang

U hebt het recht om een kopie te krijgen van de Persoonsgegevens die over u worden verwerkt, alsmede bepaalde details over hoe wij die gegevens gebruiken. Wij kunnen u vragen om, alvorens de informatie te verstrekken, te specificeren op welke Gegevens of verwerkingsactiviteiten uw verzoek betrekking heeft.

Recht op rechtzetting

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de opgeslagen gegevens juist en volledig zijn. Als u echter van mening bent dat dit niet het geval is, kunt u om een bijwerking of correctie verzoeken. Daartoe moet u, waar nodig, ondersteunende documentatie verstrekken om de onnauwkeurigheid of onvolledigheid van uw Persoonsgegevens aan te tonen.

Recht op verwijdering

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht te vragen dat uw Persoonsgegevens worden gewist. Gelieve er nota van te nemen dat de uitoefening van het recht op verwijdering kan leiden tot de onmogelijkheid om een door u gevraagde dienst te verlenen of tot de beperking van de functionaliteiten van het Platform.

Recht om de verwerking te beperken

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, waarbij uw gegevens alleen worden verwerkt voor de uitoefening van de hierboven genoemde rechten, alsmede voor de verdediging tegen eventuele vorderingen. Gelieve er nota van te nemen dat de uitoefening van het recht om de verwerking te beperken kan leiden tot de onmogelijkheid om een door u gevraagde dienst te verlenen of tot de beperking van de functionaliteiten van het Platform.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, indien de verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang of op het rechtmatig belang van een derde partij. In dat geval stoppen wij met de verwerking waarvan u ons op de hoogte stelt, tenzij wij kunnen aantonen dat er legitieme redenen zijn om de verwerking voort te zetten. Gelieve er nota van te nemen dat de uitoefening van het recht om de verwerking te beperken kan leiden tot de onmogelijkheid om een door u gevraagde dienst te verlenen of tot de beperking van de functionaliteiten van het Platform.

Recht op overdraagbaarheid

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat op te vragen en ze te laten overdragen aan een andere derde partij van uw keuze.

Recht om niet aan een geautomatiseerd besluit, met inbegrip van profilering, te worden onderworpen

U hebt het recht om niet te worden blootgesteld aan geautomatiseerde individuele besluiten. De besluiten van RUBÍ zijn echter in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde wijze tot stand gekomen.

Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken met betrekking tot de verwerkingen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail op gdpr@rubi.com. U moet een kopie bijvoegen van uw nationale identiteitskaart, paspoort of een ander geldig document aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, met duidelijke vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen en van de specifieke verwerking.

Wij delen u ook mee dat u, indien niet aan uw verwachtingen wordt voldaan, contact kunt opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming https://www.aepd.es/es

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer informatie wenst te ontvangen.

WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN PASSEN WIJ TOE OP DE VERWERKING?

Uw gegevens zijn belangrijk voor RUBÍ. Wij treffen efficiënte technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving en, in het bijzonder, om (i) de Persoonsgegevens waartoe wij toegang hebben te verwerken met voldoende waarborgen van vertrouwelijkheid; en (ii) de nodige en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de wijziging, het verlies en de ongeoorloofde verwerking van of toegang tot uw Gegevens te voorkomen.

Bovendien zijn al uw gegevens in onze systemen beveiligd. Alleen personeel dat de informatie nodig heeft om een specifieke taak uit te voeren, heeft toegang tot dit soort informatie. Ons personeel is verplicht de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen die door de geldende wetgeving worden vereist. Hoewel absolute veiligheid op het internet niet kan worden gegarandeerd, kunt u er zeker van zijn dat wij evenredige veiligheidsmaatregelen hebben getroffen om de vertrouwelijkheid van uw informatie te beschermen. Wij zullen deze maatregelen in de loop van de tijd blijven handhaven en verbeteren in overeenstemming met de wettelijke en technologische ontwikkelingen. Houd er rekening mee dat de overdracht van informatie via het internet, ongeacht of dit via e-mail of webmail gebeurt, alleen veilig is wanneer zij gecodeerd is. Uw berichten kunnen via een willekeurig aantal landen worden verzonden voordat zij de beoogde ontvanger bereiken. RUBÍ kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot of verlies van persoonlijke informatie buiten onze controle.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

====================================

Als gevolg van de voortdurende evolutie van de activiteiten van RUBÍ, alsook vanwege nieuwe regels of richtlijnen inzake beveiliging en gegevensbescherming kan RUBÍ dit Privacybeleid en Cookiebeleid wijzigen. In het geval van wijzigingen, wordt u op de hoogte gebracht zodra u inlogt of toegang krijgt tot het Platform. U kunt ook een e-mail ontvangen op het door u opgegeven adres. In geen geval zullen de wijzigingen een verlies van doeltreffendheid van de bescherming van uw persoonsgegevens inhouden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de vertaalde versies en de Spaanse versie van deze tekst, heeft de laatste voorrang.

INFORMATIE OVER COOKIES

Wij gebruiken cookies om het browsen op het Platform te vergemakkelijken, om te weten hoe u met Ons communiceert en, in bepaalde gevallen, om u reclame te kunnen tonen die gebaseerd is op uw surfgedrag. Raadpleeg het Cookiebeleid voor meer informatie.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor vragen over uw Persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

GERMANS BOADA, S.A.

Avinguda de les Olimpiades, 89-91

08191, Rubí (Barcelona)

gdpr@rubi.com