logo

Algemene garantievoorwaarden

Alle producten die door de RUBI GROUP worden gefabriceerd en op de markt gebracht, worden gecontroleerd, getest en beantwoorden aan strenge kwaliteitscontroles, zoals vereist door de wet en onze eigen RUBI GROUP normen.

Hierdoor kan de RUBI GROUP een garantie bieden op AL haar producten. Deze garantie beperkt of doet geen afstand van het recht van de koper om aansprakelijkheidsclaims in te dienen die het gevolg zijn van verborgen gebreken of defecten in de verkochte producten.

DRAAGWIJDTE VAN DE GARANTIE

Alle producten die door de RUBI GROUP worden gefabriceerd en op de markt gebracht, vallen onder deze garantie.

DUUR VAN DE GARANTIE

Deze commerciële garantie is geldig gedurende DRIE (3) jaar vanaf de aankoopdatum.

Bij wijze van uitzondering wordt deze verlengd tot VIER (3+1) of VIJF (3+2) jaar, zoals aangegeven in de catalogus en/of verpakking, voor de producten waarvan de aankoop online geregistreerd is op https://www.rubi.com/nl/club of via de gratis CLUB RUBI app binnen DERTIG (30) dagen na de aankoopdatum.

GARANTIEDEKKING

Deze garantie dekt de reparatie of vervanging, zonder kosten en binnen een redelijke termijn, als gevolg van gebreken die blijken in de materialen of in de fabricage of het ontwerp van het product en die aantoonbaar zijn opgetreden binnen de gespecificeerde garantieperiode.

De garantieperiode gaat in op de datum van verkoop van het product aan de oorspronkelijke koper. De datum vermeld op het originele aankoopbewijs wordt beschouwd als de datum van aankoop.

Het product kan alleen online worden geregistreerd op www.rubi.com/nl/club of via de gratis CLUB RUBI app. Als bewijs van aankoop geldt de online registratie, die onmiddellijk moet worden geprint, of de originele aankoopbon met vermelding van de datum van aankoop. Het product kan alleen online worden geregistreerd als de koper ermee instemt dat RUBI de gegevens opslaat die de koper verplicht is te verstrekken.

Producten die gebreken vertonen, worden pas hersteld of vervangen als de RUBI GROUP erkent dat het product onder garantie valt volgens de voorwaarden in punt 6. De RUBI GROUP kan, naar eigen goeddunken, een product dat niet correct functioneert herstellen of vervangen door een huidig of later model. De vervangen gereedschappen of onderdelen worden eigendom van de RUBI GROUP. Reparaties en vervangingsonderdelen worden gegarandeerd gedurende ZES MAANDEN vanaf de reparatiedatum.

Claims in het kader van deze garantie kunnen alleen binnen de garantieperiode worden ingediend. Hiervoor moeten het product en het originele aankoopbewijs met vermelding van de datum van aankoop en de naam van het product worden voorgelegd of opgestuurd naar de RUBI GROUP of naar een van de Technische Bijstandsdiensten vermeld op onze website (https://www.rubi.com/nl/servicio-after-sales).

Voor producten die online geregistreerd werden en bijgevolg gedekt zijn door een VIER (4) of VIJF (5) jaar commerciële garantie, moet ook het document dat deze registratie bewijst, in gedrukt of digitaal formaat, worden voorgelegd.

Het gebruik van de dienst na verkoop impliceert geen verlenging of vernieuwing van de duur van de productgarantie.

Het volgende is uitgesloten van deze garantie:

Defecten die aanwezig zijn in de onderdelen of producten zelf die te wijten zijn aan slijtage veroorzaakt door gebruik of een andere vorm van natuurlijke slijtage. Deze claims kunnen alleen worden ingediend binnen de eerste DERTIG (30) dagen na de aankoopdatum van het product (zoals aangegeven op de aankoopbon). 6.2 Alle producten

lle producten die worden beschouwd als verbruiksartikelen en/of wegwerpartikelen, tenzij ze volledig nieuw en ongebruikt zijn.

Defecten die zijn vastgesteld bij producten die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen en/of naleven van de gebruiks- en bedieningsinstructies, gebruik dat niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik van het product, abnormale omgevingsfactoren, ongewone gebruiksomstandigheden, overbelasting of onjuist onderhoud of reiniging

Defecten vastgesteld in de producten die veroorzaakt zijn door het gebruik van accessoires of reserveonderdelen die geen originele onderdelen van de RUBI GROUP zijn

Producten die wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen hebben die niet door de RUBI GROUP zijn toegestaan.

Producten die geheel of gedeeltelijk gedemonteerd worden aangeboden of verzonden, vallen niet onder de garantie.

Minimale onregelmatigheden in de staat van het product die geen invloed hebben op de waarde of het goede gebruik ervan.

TERRITORIALE REIKWIJDTE

Deze garantie is van toepassing op alle verkopen aan eindgebruikers in alle landen ter wereld.